Næringsminister Jan Christian Vestre presenterte tal for energitilskotsordninga og status for fastprisavtalane, fredag. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

3.200 bedrifter som har søkt om energitilskot, får støtte før jul

Om lag 3.200 bedrifter får 2,8 milliardar kroner til energitiltak og støtte til å betale straumrekninga, opplyser næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Førebelse tal viser at 3.186 bedrifter har kartlagt energiforbruket sitt og søkt på støtte frå energitilskotsordninga. Av desse vil 70 prosent investere i energitiltak som solcelleanlegg, varmepumper, utskifting av vindauge, etterisolering og andre tiltak.

– Berekningane våre viser at det er om lag 20.000 bedrifter som kvalifiserer til ordninga, men det er altså ikkje alle desse som har søkt, seier næringsminister Jan Christian Vestre.

Artikkelen held fram under annonsen.

Energitiltaka kan ifølgje Vestre gi innsparingar tilsvarande straumforbruket til opp mot 30.000 hushald i året.

– Ordninga hjelper dei mest utsette bedriftene med dei høgaste straumrekningane og kan samtidig bidra til å redusere energiforbruket med opptil 550 gigawattimar i året. Å investere i energitiltak er bra for lommeboka til dei enkelte bedriftene og bidreg til å dempe presset på kraftsystemet, seier næringsministeren.

Energitilskotsordninga skal vere ei overgangsordning fram til fastprismarknaden er på plass.

– Det har berre gått ei lita veke sidan dei første straumleverandørane byrja å tilby fastprisavtalar, og allereie no ser vi femårsavtalar ned mot 80 øre, og at treårskontraktane har falle nesten 25 prosent i pris dei siste dagane, seier Vestre.

Pest eller kolera

Men i Frp er dei ikkje imponerte over innsatsen til regjeringa for å sikre fastprisavtalar på straum til næringslivet. Energipolitisk talsperson Terje Halleland seier avtalane vil vere for dyre for dei aller fleste bedriftene.

– Med fastprisavtalane som no er ute på marknaden, har svært mange bedrifter i realiteten fått eit val mellom pest eller kolera av regjeringa. Pest er ein historisk høg spotprismarknad og kolera er fastprisavtalar som vil forplikte bedriftene til avtalar på fem til sju år med prisar som er tre gonger høgare enn snittet dei siste ti åra, seier Halleland i ei melding til NTB,

For dyrt

– I medlemsundersøkinga til NHO frå november kjem det klart fram at eit prisnivå på femårsavtalane på 80 øre per kilowattime, er eit nivå som vil vere uaktuelt for den store majoriteten av bedriftene, seier Halleland.

Han seier regjeringa ikkje kjem unna at Noreg har grunnleggjande og strukturelle problem i kraftmarknaden som krev andre politiske løysingar.

Artikkelen held fram under annonsen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid meiner at slik situasjonen er no, kan ikkje straumstøtteordninga avsluttast ved nyttår. Han seier han i første omgang må forlengjast med tre månader.

– For NHO var det ein klar føresetnad at eit fastprissystem måtte fungere for at straumstøtteordninga skulle avsluttast ved nyttår. Når vi høyrer kva bedriftene fortel akkurat no, meiner NHO det er klart at straumstøtteordninga må justerast og forlengjast, seier han.

Har spelt fallitt

– Regjeringas krisehjelp til næringslivet ser dessverre ut til å ha spelt fallitt. Vestre sa at ordninga ville treffe 20.000 bedrifter, men berre rundt 1.000 har altså søkt om rein straumstøtte, seier energi- og miljøpolitisk talsperson for Høgre Nikolai Astrup.

Han peikar på at straumstøtte utgjer berre 74 millionar av dei 2,8 milliardane som no blir utbetalte.

– Det kan verke som om måten ordninga er innretta på, gjer ho uaktuell å søkje på for mange av dei som slit. Det er klart uheldig, seier han.

Bransjen er fornøgd

Men Energi Norge, interesseorganisasjon for kraftnæringa i Noreg, er godt fornøgd med prisnivået på fastprisavtalane.

– Dei tilboda som har komme ut i marknaden til no, viser at priskonkurransen fungerer. Det blir tilbode treårige avtalar på 115–118 øre per kWh i NO1 og NO2 (Austlandet og Sørlandet), som er godt under marknadsutsiktene. Vi trur det vil komme fleire tilbod når forskrifta frå regjeringa blir offentleg i løpet av dei næraste dagane, seier Toini Løvseth, direktør for marknad og kundar i Energi Norge.

(©NPK)