Attrå fekk, som mange andre treningssenter og verksemder, koronapandemien rett i fleisen. Foto: Erlend Sandven

Lidenskap midt i Grova

I haust opna Hildegunn Berge og Monica Neteland treningssenteret Attrå. Berge ynskjer å ha eit treningssenter som også er ein sosial møteplass.

Namnet på treningssenteret er eit gammalt norsk ord som tyder lidenskap eller begjær. I denne samanhengen vert denne lidenskapen brukt om trening.

Gjennom pandemien

Koronapandemien har bode på utfordringar for næringsdrivande. Han har medført restriksjonar for treningssenter i Kvam. Attrå starta opp midt i pandemien, når dei fleste trena heime.

Dei har også hatt restriksjonar på gruppetimar og opningstider. Attrå hadde stengt frå 3. februar til 21. februar i år, og ein dag i slutten av august på eige initiativ.

Fleire kan ha vore redde for å melda seg inn eller koma innom på grunn av smitte. Det er ekstra dumt for eit treningssenter som nettopp er etablert og er avhengig av nye medlemer.

— I forhold til budsjettet ligg me an litt dårlegare enn me ynskte, men det er ikkje uventa, spesielt ikkje med situasjonen me er i no. Så me treng litt fleire medlemer før det går rundt, og endå litt fleire før me kan ta ut løn, seier Berge

Nyleg har senteret fått nokre nye etasjar, grupperom, utstyr og treningsmaskinar. Leveringstida på utstyr og maskinar har vorte mykje lengre enn venta på grunn av pandemien.

Framtidige ambisjonar

Hildegunn Berge seier at ein har mange planar på Attrå, men damene bak kan ikkje avsløra alt enno. Akkurat no arbeider dei mellom anna med utleige av salane til bedrifter og lag som ynskjer å trena og gjera noko sosialt i lag, anten med instruktør eller for seg sjølve. Dei har fått ein leigetakar i overetasjen som skal driva med massasje- og velværetenester. Verksemda heiter Hardanger Vælvære.

Berge seier at Attrå jobbar for å skapa meir liv og besøk i huset, og håpar på å skapa eit godt, sosialt treningsmiljø og generelt meir folk og liv i sentrum.

Konkurrent

To treningssenter inneber kamp om medlemene. Hardanger Trening har i mange år vore nummer ein i bransjen i bygda, men med ein ny konkurrent kan det fort verta endringar. I tillegg tilbyr Hardangerbadet AS treningsfasilitetar i Øystese.

— Hardanger Trening er ein reell konkurrent på dei områda der me leverer dei same tenestene, noko som er forholdsvis mykje. Samstundes fokuserer me på ulike område, treningsformer, verdiar og interesser, og me vil nok forhåpentlegvis til saman treffa breiare med to senter enn med berre eitt. Og som med andre typar bedrifter er konkurranse sunt og fører til mykje betre tilbod til medlemene, seier Berge.

Artikkelen held fram under annonsen.

Trivsel på trening

Berge seier at det er viktig å trivast med trening. Det var noko av grunnlaget for å etablera senteret.

— Me likar veldig godt å trena og syntest at det verka spanande å laga vårt eige, der me kunne få fram det med trivsel på trening — at det ikkje berre skal vera trening der ein berre går og trenar og så reiser heim att, men at ein kan setja seg og ta ein kaffikopp, stikka innom, ha det litt sosialt, prata med folk og bli kjend med folk. At det er litt meir enn berre treninga, seier Berge.

Vona er å skapa ein møteplass like mykje som ein treningsplass. Foto: Erlend Sandven

Om folk trivast på trening, vert det meir sannsynleg at dei kjem igjen, trenar oftare og etterlever nyttårsforsetta sine. Berge seier at Attrå arbeider for å skapa tilhøyrsel og trivsel for dei som trenar, slik at dei kjem oftare og får betre helse

Artikkelforfattarane er elevar ved Framnes Kristne Vidaregåande Skule.

Red.