Prosjektleiar Arne Markhus i Tecno VVS AS og to polske kollegaer arbeider for tida i bustadkomplekset Hardanger brygge i Norheimsund, som underleverandør til Leigland Bygg AS. Smittevernreglane må følgjast, men arbeidet går greitt. Markhus gler seg over at han har arbeid. Foto: Sigbjørn Linga

– Ingen grunn til å frykta handverkarane

Det er ikkje farleg å ha handverkar på besøk sjølv om viruset herjar, meiner eigar av Tecno VVS AS og Tecno Ventilasjon AS, Geir Neteland.

– Me følgjer alle tilrådingar frå Folkehelseinstituttet for å unngå at kundar og tilsette vert smitta, seier Neteland.

Mellom anna unngår dei tilsette frå verksemda å klemma eller handhelsa når dei er på jobb. Dei freistar òg halda to meters avstand til kundar og kollegaer. Hendene vert vaska grundig og ofte, og dei tilsette er opptekne av å desinfisera utsette stader, til dømes telefonar og dørhandtak. Arbeidarar som ikkje kjenner seg friske, vert sende heim.

Lite sørvisarbeid

Neteland fortel at sjølv om dei store prosjekta for det meste går som normalt, har talet på mindre sørvisoppdrag hos privatpersonar gått ned dei siste tre vekene.

– Folk er forsiktige, og dei handverksverksemdene som har mykje arbeid innomhus hos private kundar, vert truleg mest påverka av viruset. Det gjeld anten det er røyrleggjarar, elektrikarar eller tømrarar. Me håpar at folk slappar meir av etter påske og byrjar nytta seg av våre tenester att. Dei store prosjekta kjem og går, men me er heilt avhengige av privatkundane, seier han.

Tecno VVS og Tecno Ventilasjon verksemdene har til saman om lag femti tilsette. Fram til onsdag var berre fire permitterte. Neteland seier han ikkje ser bort frå at talet kjem til å auka etter påske.

Mange handverksverksemder nyttar innleigde utanlandske arbeidarar. Reiserestriksjonane har gjort at mange har måtta reisa heim.

– Me jobbar med å låna ut vår arbeidskraft til andre som manglar folk. Dette er ein ny situasjon for oss alle. Kva konsekvensar virusutbrotet får på lang sikt, er det vel ingen som heilt veit, seier Neteland.

Fryktar for leveransane

Dagleg leiar Tormod Standal Laupsa i Kvam Elektro AS fortel ei liknande historie.

– Etter at viruset kom, har me fått mindre sørvisarbeid hos private. Det kan vera fleire årsaker til dette. Ei årsak kan vera at folk ikkje vil ha handverkarar i hus på grunn av smittefaren, ei anna at ein er uroleg for økonomien, seier han.

Laupsa fortel at sørvisarbeid hos private er ein liten del av oppdraga til Kvam Elektro. Verksemda har 14 tilsette. Ingen er permittert.

Artikkelen held fram under annonsen.

Delar og utstyr importert frå utlandet er viktig for elektrikarar.

– Dei første vekene har det meste fungert som normalt. Varer restriksjonane lenge, er me usikre på kva konsekvensane vert. Det handlar ikkje berre om økonomi, men også om varelevering. Mange av produkta våre vert produserte i utlandet. Både transporten og produksjon kan verta påverka. Stoppar dette opp, slit me. Til no har me heldigvis ikkje vorte påverka, seier han.

– Det går greitt

Dagleg leiar Per Augestad i Byggmeister Per Augestad AS fortel at ting ikkje ser så verst ut for hans verksemd.

– Denne våren har me for det meste jobba med nybygg. Fordelen med nybygg er at ein har lite kontakt med byggherren. Faren for at me skal smitta eller verta smitta av kundane er dermed liten, seier han.

Augestad fortel at verksemda har fått få nye oppdrag det siste halve året. Fulle ordrebøker gjer likevel at dei tilsette har nok å gjera dei neste månadene. Verksemda har sju faste tilsette og to innleigde arbeidstakarar. Begge dei innleigde er nordmenn. Ingen av dei tilsette er permitterte.

– Dersom det ikkje kjem inn nye oppdrag, har me jobb til oktober, seier Augestad.

Også tømrarverksemda har vorte meir nøye med hygienen. Handvask er eit av fleire tiltak. Det kan vera eit problem i nybygg utan innlagt vatn.

– Har ein ikkje vatn, er det ikkje så lett å vaska hendene. Me prøver å løysa dette med å bruka sprit og våtserviettar, fortel Augestad.