Ringsaker kyrkje er ei mellomalderkyrkje i stein. Foto: Lene Buskoven / Riksantikvaren

Planar om storsatsing på kyrkjene

Riksantikvaren skal lage eit forslag til bevaringsplan for kyrkjene våre. Både mellomalderkyrkjer, kyrkjer frå etter reformasjonen og kyrkjer bygde etter 1850 er det ønske om å setje i stand.

Det er Barne- og familiedepartementet som har gitt Riksantikvaren oppdraget.

– Kyrkjene er blant dei viktigaste kulturminna i landet, og vi veit at tilstanden er dårleg for ein del av kyrkjene våre. Med beløp i storleiksorden 10 milliardar i samband med deling av verdiane i Opplysningsvesenets fond, vil regjeringa, i samarbeid med kommunane, prioritere å setje i stand kyrkjene i åra som kjem, seier trus- og livssynsminister Kjersti Toppe i ei pressemelding.

Riksantikvaren foreslår å lage ein overordna bevaringsstrategi med tre parallelle program for mellomalderkyrkjer, kyrkjer bygde etter reformasjonen i 1537 og kyrkjer bygde etter 1850. Til kvart program ligg det felles innsatsområde som går på tvers av programma for tiltak som bevaring, kunnskap og kompetanse, oppleving og formidling, og engasjement og deltaking.

– Undersøkingar viser at delar av marknaden for tradisjonshandverk er pressa. Det betyr at ein viktig del av oppdraget blir å byggje opp kapasitet og kompetanse på tradisjonshandverk i åra som kjem. Forslaget til strategi og program tek tak i denne utfordringa med eige innsatsområde for kunnskap og kompetanse, seier riksantikvar Hanna Geiran.

Riksantikvaren har også vurdert om bevaringsprogrammet burde omfatte kyrkjer utanom Den norske kyrkja.

– Vi tilrår at eit utval på 31 kyrkjer kjem inn under bevaringsprogrammet. Dette gjeld mellom anna fleire stavkyrkjer og steinkyrkjer i privat eige, seier Geiran.

Artikkelen held fram under annonsen.

Riksantikvaren tilrår at også interiøret i kyrkjene bør omfattast av bevaringsprogrammet.

Heile utgreiinga skal vere ferdig før jul, og Riksantikvaren løyser oppdraget i tett samarbeid med Den norske kyrkja og Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. Departementet skal vurdere forslaga som Riksantikvaren legg fram.

(©NPK)