Vikøy kyrkje hyste 37 gudstenester med i alt 5.799 frammøtte i fjor. Foto: Sigbjørn Linga

Kyrkja engasjerer mange

Soknerådet i Vikøy heldt i 2019 fram med trusopplæringstiltaka som har vore etablerte nokre år, skriv leiar Ingvill Sørheim i årsmeldinga.

Slik ressurssituasjonen var i 2019, har ein ikkje kapasitet til å setja i gang med fleire nye tiltak utan at det vert gjeve meir i tilskot eller meir frivillig hjelp. Ein har i tillegg drøfta tilsetjing av diakonmedarbeidar i samråd med Kyrkjeleg fellesråd.

Soknerådet i Vikøy hadde sju møte og sju arbeidsutvalsmøte i 2019. Rådet handsama 55 saker.

Tilsette i Vikøy sokn

Det vart halde 37 gudstenester med eit oppmøte på til saman 5.799 frammøtte. Prestane heldt òg jamleg andaktar på institusjonar og aldersheimar.

Gjennomsnittleg frammøte på vanlege gudstenester låg på 171 mot 152 i 2018.

25 vart døypte, og 30 ungdomar konfirmerte. 6 par vart vigde, mot 15 året før, og 20 personar vart gravlagde.

Soknet har hatt til saman 13 tilsette. Om lag 70 personar har delteke i frivillig arbeid. Rundt 30 har gjort teneste som medhjelpar eller kyrkjevert i samband med gudstenestene. Fleire har delteke med song og musikk.

Økonomien til soknerådet er stabil, heiter det i årsmeldinga. Soknerådet er med og betaler løn, 30.000 kroner, til dirigenten i Norheimsund og Øystese Ungdomskor.

Trusopplæring

Både vår og haust 2019 arrangerte kyrkjelyden babysong med 15 deltakarar og småbarnstreff med om lag seks deltakarar. På vårparten kom 28 treåringar på «Krølletreff», og 26 fireåringar kom på familiegudsteneste og takka ja til boka si.

For dei mellom fem og ti år var det arrangert Vennefest 31. oktober. 150 born kom. «Naboen min» hadde konsert til stor glede for store og små.

– Mange ynskjer eit alternativ til Halloween-festar og å «gå halloween». Me ser eit behov for eit slikt arrangement i bygda vår. For dei borna som kom, var dette ein kjempesuksess! skriv Sørheim.

Artikkelen held fram under annonsen.

På Lys Vaken i november, som vert arrangert for både Vikøy og Øystese sokn, deltok 13 born.

Sundagsskulen sitt arbeid «Sprell levande» har vore eit populært tilbod under gudstenestene. Om lag 10–20 barn i alderen 0–11 år møter opp på samlingane.

Skuleåret 2018–2019 hadde Vikøy sokn 30 konfirmantar.

Diakonalt arbeid

Hausten 2019 fekk ein tilsett ein diakonmedarbeidar i 50 prosent stilling. Soknerådet ynskjer på lang sikt å få ein diakon i 100 prosent stilling, men då er ein avhengig av meir lønsmidlar. Både diakoninemnda og Kyrkjeleg fellesråd har arbeidd med saka.

Ingvill Sørheim heldt fram som leiar i rådet etter valet 1. november. Astrid Helleve Fylkesnes tok over som nestleiar etter Odd Øygarden.