Johan Galtung, her i aksjon på Hardangerakademiet i juni 2017, fyller 90 år på FN-dagen. Foto: Sigbjørn Linga

Gjev ut Galtung-tankar

Fredsforskar Johan Galtung, som har røter i Jondal, fyller 90 år 24. oktober.

I den samanheng har Susanne Urban søkt kulturfondet i Ullensvang kommune om 30.000 kroner til å gje ut boka Galtungs metode for fred.

Urban er styreleiar i Internasjonal kvinneliga for fred og fridom og rådsmedlem ved Hardangerakademiet.

Galtung har vitja årlege sommarsymposium i Hardanger i tjue år, og til 90-årsdagen ynskjer ein å gje ut ei populærvitskapleg bok som gjer tankane hans tilgjengelege for folk flest.

Rådmannen i Ullensvang tilrår at bokprosjektet får støtte frå kulturfondet.

Med utgangspunkt i kriteria for tildeling med vekt på kvalitet, relevans og lokal tilknyting, vurderte administrasjonen Galtungs metode for fred som nummer tre på lista over seks prosjekt som søkte om tilskot.

– Eit nasjonalt prosjekt

– Det er ingen tvil om at personen Johan Galtung og metodane hans har vore sentrale i fredsarbeid og fredsforsking over heile verda. Vår vurdering er at denne boka fyrst og fremst er eit nasjonalt prosjekt, og noko utanfor kulturfondet sitt mandat, men ettersom Johan Galtung er nært knytt til Jondal, Hardangerakademiet og fredssymposiet, vil me støtta prosjektet med 15.000 kroner, skriv rådmannen.

Avgjerd i saka tek kommunestyret 29. april. Utval for kultur og levekår drøftar saka 14. april.

Kulturfondet er eit kommunalt verkemiddel oppretta for å initiera nyskaping og utvikling innan heile kulturfeltet. Fondet skal òg vera eit verkemiddel for næringsutvikling.

Det vert ytt tilskot til nyetableringar og prosjektutvikling i eksisterande føretak. Den forventa sysselsetjingseffekten vert vurdert. Det vert ikkje ytt støtte til drift, og det vert heller ikkje garantert for eller gjeve lån.

Skal ha sleppfestar

Lanseringsarrangement er planlagde på litteraturhusa i Bergen og Oslo.
 Bergesenstiftelsen er søkt om 160.000 kroner, og det er i alt rekna med ei inntekt på 386.600 kroner.

Artikkelen held fram under annonsen.

Sakprosaboka skal skildra livet, teoriane og påverknaden til Galtung. Han har publisert over 120 bøker og tusenvis av artiklar, ifølgje Urban. Galtung er æresdoktor ved ti ulike universitet i ulike verdsdelar, har professorat ved ei lang liste universitet og har fått fleire internasjonale prisar og utmerkingar.

Urban vonar at Hardangerakademiet, eit nordisk senter for fred, utvikling og miljø med base på Jonatunet i Jondal, vil konsolidera seg på langt sikt.

– Jamleg publisering er difor avgjerande, skriv Urban i søknaden.

Glyttar på livsverket

Johan Galtung har gjort fredsforsking til ein akademisk disiplin. Éi bok kan ikkje yta produksjonen hans rettferd, men vil gje ein glytt inn i livsverket hans. 
Metodane for konflikthandtering kan nyttast både i storpolitikk og i barnehagar, fortel Urban.

Galtung har òg teke initiativ til fleire institusjonar, mellom anna PRIO – Peace Research Institute i Oslo. I samarbeid med filosofen Arne Næss har han samla, systematisert og gjort den politiske etikken til M. Gandhi tilgjengeleg gjennom ei vitskapleg tilnærming.

– Når ein natur som er så overdådig som vår, og ei menneskeætt som arbeider så hardt, deler ei verd med så mykje miljøøydeleggingar, forakt for menneskelege behov, mangel på likeverd, ulikskapar og økonomiske kriser, då må noko grunnleggjande vera gale, har Galtung skrive.

– Dagens røyndom ber om at fredsforskinga til Johan Galtung vert gjort allment tilgjengeleg, skriv Urban.