Abonnement

  • Ting abonnement
  • Prisliste 2017
  • Abonnementsvilkår
  • Ofte stilte spørsmål
  • Laussal

Abonnementsvilkår


KVA VILKÅRA GJELD

Vilkåra gjeld for alle Hordaland Folkeblad (nedanfor kalla HF) sine redaksjonelle produkt, både papirbaserte og digitale.

ABONNEMENT

Eit abonnement omfattar både papiravis og e-avis.

Abonnement kan teiknast skriftleg eller munnleg. Tingingstida kan avtalast særskilt. Dersom anna ikkje vert avtala, gjeld abonnementet frå og med første utgjeving etter tinging og inntil vidare. Abonnenten kan når som helst sei opp abonnementet med 7 dagars varsel.

Den som teiknar abonnement, vert HF sin abonnent.

Alle rettar og plikter knytte til abonnementet ligg til abonnenten. Ved tinging av abonnement vert abonnenten tildelt brukar-ID og passord. Brukar-ID og passord må ikkje delast med andre enn dei som er i abonnenten sin husstand og på abonnenten sin opphaldsstad.

Misbruk av brukar-ID og/eller passord gjev HF rett til straks å stengja abonnenten sin tilgang.

LEVERING

Papiraviser vert leverte gjennom Posten. For slike leveransar gjeld Posten sine leveringsvilkår. E-aviser vert leverte klokka 05.00 utgjevingsdagen for papiraviser.

Leveringsstad vert avtala ved tinging. Leveringsstad kan endrast etter ynske frå abonnenten. Ny leveringsstad kan medføra endra distribusjonskostnader, med tilsvarande justering av abonnementsprisen til fylgje. Abonnenten vil i så fall verta gjord merksam på kva justeringa går ut på.

BETALING

Abonnementet er løpande og skal betalast på forskot i samsvar med den betalingstermin som er avtala. Abonnenten vil få tilbod om om e-faktura. Dersom dette tilbodet ikkje vert nytta, vil abonnenten få tilsendt faktura.

OPPHAVSRETT

Innhaldet i dei leverte avisene (både papiraviser og e-aviser) er verna ved lov. Innhaldet er HF sin eigedom. Abonnenten får berre rett til slik privat og ikkje-kommersiell bruk som tradisjonelt er knytt til avislesing. Misbruk gjev HF rett til straks å stansa leveransen.


OVERDRAGING

Abonnement kan ikkje overdragast utan etter avtale med HF.

VERNETING

Eventuelle tvistar knytte til abonnementet skal alltid prøvast løyst på minneleg vis. Dersom det viser seg uråd å få til, skal Hardanger tingrett vera rett verneting.