Publisert 16. februar 2020 kl. 19.00.

Ny teknologi skal gjere barn tryggare i kvardagslege situasjonar

Barn kan møte store utfordringar med kvardagslege situasjonar som å snakke høgt i klassen, vere aleine heime og takle kritikk. No skal VR-briller hjelpe barn som har utfordringar med slike situasjonar.

– Barna skal øve seg i daglegdagse situasjonar som dei synest er vanskelege. Ved å bruke VR-briller får dei øve seg i så verkelegheitsnære situasjonar som mogleg, men i trygge omgivnader. Målet er at dei skal føle meistring i dei situasjonane dei elles er redde for eller synest er vanskelege, seier prosjektleiar Frode Adolfsen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) ved UiT Noregs arktiske universitet i ei sak på nettsidene deira.

– Barna skal gi tilbakemelding undervegs slik at gruppeleiarane kan tilpasse hjelpa best mogleg for kvart enkelt barn, seier Adolfsen.

VR-situasjonane barna skal øve på, er filma og produsert i ein skuleklasse der situasjonane er mest mogleg reelle og i kjente miljø med barn på same alder.