Publisert 13. januar 2020 kl. 11.37.

Svært høg vasstand i Vestland

Meteorologisk institutt (Met) melder om svært høg vasstand – på oransje nivå – langs kysten og i fjordane i Vestland onsdag 15. januar frå klokka 0.00 til 16.00.

Den høge vasstanden er ein kombinasjon av høgt tidevatn og oppstuving av vatn som følgje av vind mot kysten.

Varselet for strekkja Åna Sira til Stad syner at det onsdag er estimert ein vasstand på 65–80 centimeter over høgda oppgjeven i tidevasstabellane. Vasstanden er venta å vera på det høgaste natt til onsdag mellom klokka 01 og 03 og onsdag ettermiddag mellom klokka 13 og 15. Konsekvensane av den høge vass-standen kan vera overfløyming fleire stader og fare for moderate øydeleggingar på infrastruktur og bygningar i strandsona.

Rådet frå Met er å sjekka fortøyingar og sikra lause gjenstandar i naust og i strandsona.

Varslingsnivået tyder på ein alvorleg situasjon, som vil inntreffa med eit sannsyn på meir enn 50 prosent.