Ønsket artikkel finnes ikke! Vennligst oppdater nettleser eller gå tilbake. (HF,20191130,ARTICLE,191139998,AR).
Publisert 30. november 2019 kl. 05.00.

Avviser klage om støy og støv


Kjosås maskin AS får framleis driva steinbrotet på Skålheim i Kvam.


Direktoratet for mineralforvalting (DMF) gjorde det opphavlege vedtaket 28. november 2016. Vedtaket gjort av NF er endeleg og kan ikkje klagast på.

NF tek dermed ikkje til følgje klagen frå nabo Ståle Sandven om støy, støv og visuell ureining frå verksemda. NF ber om orsaking for den lange sakshandsamingstida, nærare bestemt tre år.

Sandven syner til forskrift for minerallova, der det heiter:

«Uttak av mineralske ressurser skal ha en bergteknisk ansvarlig som skal sørge for at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas.»

Det er særleg omsynet til nærliggjande busetnad Sandven saknar. Han har hevda at masseuttaket er drive i strid med vilkår sette i driftsplanen, og at DMF har vorte informert om dette fleire gonger. Drifta fører ifølgje Sandven til sterk plage for naboar, særleg med tanke på støy og visuell ureining.

Naboen meiner at drifta har vore unødvendig til plage.

Fylkeslegen uttala i 1995 at han ikkje er «i tvil om at påkjenninga ved å vera nabo til dette anlegget har negativ innverknad på helsa».


– Driv utan skjerming

Klagar hevdar at drifta i dag skjer utan skjerming og dermed er i strid med regelverket.

Sandven er kritisk til at det vert gjeve driftskonsesjon når DMF er kjent med at tiltakshavar har starta og drive utan løyve og aldri har oppfylt vilkåra som er sette tidlegare. Ein må sjekka historikken, krev klagaren.

Departementet påpeikar på si side at det ikkje er heimel for å avslå søknad om driftskonsesjon basert på berre historikk.

Det aktuelle området er regulert til byggjeområde for industrilager kombinert med spesialområde for steinbrot og massetak.

– Oppfyller krav

Kjosås maskin har drive verksemd på staden sidan 1980-talet. Verksemda vart stifta i 1970, har 30 tilsette og driv variert verksemd som entreprenør. NF peikar på at Kjosås maskin har bidrege til verdiskaping og næringsutvikling i Norheimsund og Kvam. Det er viktige omsyn i minerallova.

Etter NF si vurdering heftar det ikkje vesentlege feil ved den faglege og skjønsmessige vurderinga til DMF som tilseier at det er grunnlag for å nekta driftskonsesjon etter minerallova.


DMF har vurdert at tiltakshavar stettar alle lovpålagde krav etter minerallova. Departementet er samd.

– Saka har diverre ei lang og trist historie om korleis ein privat aktør bryt regelverk ved å spela ball i hatt med forvalting og kommune. At anlegg framleis driv i strid med støygrenser, driftsplan og reguleringsplan, og at forvaltinga synest at dette er heilt greitt, fortel det meste, skriv Sandven.

– Ikkje ein ny konsesjon

– Det er ei gamal sak, dette. Det er ikkje ein ny konsesjon, seier Sten-Christian Pedersen, dagleg leiar i Kjosås maskin.

– Det er ein del av drifta vår å levera ulike former for massar, så steinbrotet på Skålheim er viktig for oss, både med tanke på utvinning av ulike typar massar og vidareforedling av dei.

– Kva meiner de om at naboane synest det er mykje støy og støv i samband med drifta av steinbrotet?

– Me har ein grei dialog med naboane, seier Pedersen.

– Eg er den næraste naboen, og nokon dialog med oss har dei ikkje hatt, seier Sandven.

Pedersen er ny i rolla som dagleg leiar og har vorte opplyst om at det er gjort ein del tiltak tidlegare. Til dømes er det planta tre kring brotet.


– Me tek òg omsyn til vêr og vind når me produserer. Me driv ikkje viss det er vind som kan føra støv mot naboane, seier Pedersen.

Skålheim er einaste plassen Kjosås maskin har til å vinna ut stein. Kor mykje verksemda vinn ut i løpet av eitt år, varierer med etterspurnaden.

KM leverer stein til både private og offentlege prosjekt, stort sett i Kvam og elles i Hardanger. Det meste vert levert i Øystese og Norheimsund.