Publisert 21. oktober 2019 kl. 21.00.

«Slaget om Kvamsøy»

08.10.2019 er ein merkedag i Kvam si historie. Då stod «slaget om Kvamsøy». Dei som følgde «førestillinga» frå salen eller nett-tv, fekk vere med på ein slett og pinleg debatt omkring framtidig arealbruk i området rundt Kvamsøy. Det var ikkje berre representanten frå Sp som gret den dagen.

I HF 15.10.2019 skriv Lars Gunnar Lundblad eit lesarinnlegg med overskrifta «Stemmer tel, ressursar avgjer». Han peikar mellom anna på makt og marknadsmakt, ordføraren si handtering, rollesamanblanding og aksjonsmakt. Dette bør vere interessant lesing for alle som bur i Kvam!

Det er å merke seg at Sp på landsbasis har gått fram i mest alle kommunar, medan partiet i Kvam har gått attende og mista eit mandat i heradsstyret. Ein tvilar i dette partiet kunne med si stemme avgjort saka til fordel for Kvamsøy. Tvil bør kome den svake parten til gode! I denne samanhengen er det Kvamsøy som er den svake parten.

Eg kan ikkje unngå å kommentere H sin representant, som var sjokkerande usakleg og privat frå talarstolen. Ein kunne forvente eit meir seriøst innlegg frå dette partiet. Frå KrF kunne ein derimot ikkje forventa meir, då leiaren i partiet tidlegare har uttalt at dei følgjer «folkeviljen» i denne saka. Då er det bra at det er skifte i partiet, og at nye krefter er oppdaterte i høve til «folkeviljen». All ære til Ap og Frp, som ville ta saka ut av arealplanen. MDG med Kari Mostad er den som skal ha mest ros for det arbeidet ho og partiet har lagt ned i denne saka. Det er lovande for framtida.


Mange ser banda mellom Hardangerbadet og utfallet av arealplanen ved Kvamsøy. Frp sin representant stilte spørsmål frå talarstolen om dette arealet var tiltenkt Lingalaks. Svaret frå rådmannen var at alle aktørar i lakseoppdrett kan søke om konsesjon.

Det er viktig å vere klinkande klar på at kommunen ikkje skuldar Lingalaks noko som helst fordi om dei har investert i Hardangerbadet! Det er ikkje slik det fungerer i eit demokratisk samfunn.

Aksjonsgruppa på Facebook har ei tverrpolitisk oppslutning. Det seier oss at kampen om å ta vare på naturen er ei sak som vedkjem alle. Ingen må sitte stille og sjå på slik maktbruk som er blitt utøvd av våre folkevalde i Kvam i denne saka. Vi må heller ikkje overlate kampen til dei unge.

Kampen om Kvamsøy er ikkje over!

Tove Dorthea Fossedal

Frustrert og kampvillig innflyttar