Publisert 19. oktober 2019 kl. 12.00.

Turskiløypa Vassenden–Fodnastøl

Svein Olav Espeland har hatt ein femårsårs kontrakt med idrettslaget om preparering av turskiløypa. Denne avtalen går no ut, og han ynskjer ikkje å forlenga denne avtalen på grunn av motvilje frå utbyggjarane av den nye kraftlinja til å prøva å få til jordkabel innover Vassenden.

Faktum er at det skal byggjast ny høgspentlinje frå Herand til Eidefoss kraftstasjon. Denne skal gå i jordkabel frå Eidefoss til Djupadal (parkeringsplassen for trakkemaskina) og så i luftspenn innover på venstre sida av Vassenden/Langhaug og vidare ned til Herand.

Grunneigarar på Vassenden, representerte av meg, Svein Olav Espeland og Bård Kråkevik, har fånyttes stått på for å få til ein forlenging av jordkabel forbi Vassenden og Langhaug. Utbyggjarane bør kjenna på at dei har gjort særs liten innsats for å hjelpa oss.

Området langs Vassendevatnet og opp til Langhaug vert no øydelagt for oss som har brukt dette område til tur eller hyttebesøk. Det er ei skam at Hardanger Energi har laga dette forslaget om linjetrase. Det hadde ikkje vore vanskeleg å lagt dette i kabel. Kanskje kostnadene vart større, men å ta vare på naturen er vel mykje viktigare enn pengar.


Grunneigarane på linjedelen og store delar av kabelstrekket har tilbode gratis grunn, riggplassar, nytte av tilførselsvegar, inkludert Vassendevegen, og rydding av hogstgate i traseen, om dei gjekk inn for forlenging av kabel forbi Vassenden.

Eg har hatt eit godt samarbeid med Svein Olav og han har nytta meg til løypekjøring når det ikkje passa for han. Eg er heilt einig i hans val om ikkje å forlenga avtalen, og det vart då naturleg at eg ikkje kunne overta løypekjøringa.

Jondal idrettslag har også stått på for å unngå denne høgspentlinja forbi dette mykje brukte turområde sommar som vinter. Men Jondal idrettslag har bestemt at løypa skal preparerast også denne vinteren.

Løypemaskina som Jondal idrettslag eig, er ein dyr reiskap, og kostnadene kan verta store om ein er uheldig. Skiløypa har ein del utfordringar og plassar der ein må vera påpasseleg. Dette kjenner eg og Svein Olav godt til. Sjølvsagt kan kjøringa overtakast av andre, og det er kanskje nødvendig at fleire kan hjelpa til med dette. Løypekjøringstida varierer mykje etter forholda, frå 2 timar og kanskje det doble ved krevjande forhold + reisetid opp til Djupadal. Alt dette arbeidet er gjort på dugnad fleire gonger i veka.


Dette har blitt svært vanskeleg for meg, og eg beklagar at eg denne vinteren ikkje kan hjelpa til med preparering av løypa. Eg har stått på sidan 2012 for å få realisert denne løypa med minimale inngrep, og det har vore 5 vintrar med fine løyper og masse besøk. Og no kjem det ei høgspentlinje her med eit stort inngrep som aldri forsvinn.

Sveinung Selsvik


Svar frå Hardanger energi AS

HF meiner nokre av utsegnene i innlegg til Sveinung Selsvik som råkar Hardanger energi AS, gjev verksemda rett til samtidig tilsvar. Verksemda har difor fått dei tilsende. Prosjektleiar John Birger Stavenes har sendt følgjande tilbakemelding, vel å merka omsett til HF-språkdrakt:

«Viser til utsegn og karakteristikkar av Hardanger energi AS som Sveinung Selsvik kjem med i lesarinnlegg i denne avis.

Hardanger Energi AS er områdekonsesjonær i Jondal og er i denne samanheng pålagt av myndigheitene å utgreia alternativ for framføring av liner når trong for meir kapasitet er nødvendig i området. Når nye lineframføringar skal konsesjonssøkjast, må det liggja føre fleire alternative trasear for framføring. Me utarbeidde i lag med våre konsulentar tre alternative framføringsvegar for den ny lina. Hardanger Energi AS har heile tida vore klar på at alternativ 2 var vår føretrekte trasé og er den traseen me har halde på gjennom heile prosessen. NVE var ikkje samd i våre vurderingar og valde traseen som no er under bygging.


Me har vidare i møte som er haldne fått innspel frå grunneigar og andre som har munna ut i utgreiingar som har vore med i prosessen vidare.

NVE har i sin grundige gjennomgang av dei forskjellige alternativa sett på heilskapen i høve naturmangfald, dyre og fugleliv, friluftsliv, verneplanar og innspel frå grunneigarar og andre og kome fram til at den valde traseen var den beste og minst belastande totalt sett.

I samband med anke til Olje, og energidepartementet var grunneigarane på synfaring med Olje- og energidepartementet der grunneigarane la fram sine synspunkt i saka. OED stadfesta NVE sine vurderingar og opprettheldt valet av trasé som no er under bygging.»
Siste Nytt:

19. Oktober 2019

Gjer det ekstra godt i Øystese

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no


19. Oktober 2019

Lukka anlegg!