Publisert 08. oktober 2019 kl. 13.46.

– Badeinteressentar er gilde


Folkevalde med interesser i Hardangerbadet kan handsama kommuneplanen, meiner revisjonen.


Konklusjonen kom i eit notat frå revisjonen som vart sendt til kontrollutvalet før helga og til HF i dag. Utvalet skal handsama notatet onsdag, dagen etter at kommuneplanen er handsama av heradsstyret i kveld.

Som HF skreiv i avisa tysdag, har varaordførar Heidi Sandven Botnen (KrF) aksjar i Hardangerbadet eigedom AS, som skal leiga ut visingslokale til Lingalaks AS. I tillegg er ho tante til dagleg leiar i selskapet. Sistnemnde moment er ikkje vurdert av revisjonen då det ikkje var del av tinginga frå kontrollutvalet etter møtet i vår.

Revisjonen legg vekt på at Lingalaks allereie før avgjerda om akvakulturområdet ved Kvamsøy inngjekk ein leigeavtale om lokala. Leigesummen skal vera høgare enn gjennomsnittet i Kvam, har revisjonen fått opplyst. Summen vert ikkje påverka av fortenesta av visingssenteret.

Vedtaket om Kvamsøy inneber ikkje særlege føremonar eller ulemper for representantane, heiter det i vurderinga.

Revisjonen tilrår elles at Kvam herad skaffar seg rutinar for å sikra at leverandørar av tenester vurderer habilitet og sjølvstende, i kjølvatnet av at rådmannen gav ABO plan & arkitektur AS oppdraget med å konsekvensutgreia mellom anna akvakulturområdet ved Kvamsøy. Ein annan tilsett i det same selskapet leier bygginga av Hardangerbadet.


Rådmannen er for lengst pålagd å etablera eit lobbyregister, men har venta for å få avklara grensene mot personopplysingslova. Revisjonen har forståing for det. Kontrollutvalssekretariatet meiner utvalet bør be heradsstyret be rådmannen etablera eit register i tråd med lova.