Publisert 08. oktober 2019 kl. 19.06. Oppdatert 08. oktober 2019 kl. 20.42.

Buttingsrud-invitasjon vart avvist – vedtok akvakultur ved Kvamsøy


Akvakulturområdet ved Kvamsøy vart vedteke med ei overvekt på ei røyst.

– Vil ikkje vera åleine

Marit Buttingsrud (Sp) var i sterk tvil, så sterk at ho måtte ta ein pause på talarstolen om følgje av presset ho har vore utsett for frå ulike hald den siste tida, men landa til sist på at ho ville støtta det omstridde området.
Ho sa at ho var open for å utsetja avgjerda og vurdera andre alternativ, og utfordra frå talarstolen andre i Sp til å følgja henne. Etter eit gruppemøte i Sp, KrF og H stod ho att utan slik støtte, og røysta difor for området.
– Det har vore krevjande med påverknad frå båe sider, eit sjølvpålagt press og mange omsyn å ta. Eg har sakna ein intern debatt i Sp der argument for og mot vart vurderte grundig. Eg er delt, sa ho.
Ho meiner Lingalaks AS, som har fremja ynsket om arealet, driv viktig innovasjon og fører til arbeidsplassar og aktivitet, men spurde om ikkje den same positive aktiviteten kan drivast med ei anna lokalisering.
– Eg har bestemt meg for å ikkje vera den eine røysta som veltar fleirtalet, sa Buttingsrud.

Alle fekk delta

Mange var vitne til debatten, som tok bortimot to timar. Ordskiftet om saka følgde tradisjonelle liner, der moment som arbeidsplassar og næringsutvikling vart sette opp mot urørt natur og friluftsliv.
Før ordskiftet om sjølve saka tok til, vart habiliteten til fleire folkevalde vurdert. Varaordførar Heidi Sandven Botnen (KrF), Halvard Lilletveit (Ap) og Marit Buttingsrud fekk delta. Kari Mostad (MDG) røysta for å setja Botnen på sidelina, men var åleine om det. Botnen er filletanta til dagleg leiar i Lingalaks AS.
Ordførar Jostein Ljones (Sp) framheva at heradsstyret tidlegare har vedteke at oppdrettsareal skal flyttast ut i open fjord som del av samfunnsdelen av kommuneplanen. Herleif Tveit (Sp) sa at debatten er prega av svartmåling av oppdrettsnæringa, og framheva at han lever godt med oppdrettsanlegg tett på seg i Gravdal.
Fleire sa at dei tykkjer det er trist at kommuneplanen er vorten ein «Kvamsøy-plan», medan andre meinte at det var heilt naturleg.