Publisert 07. oktober 2019 kl. 22.48.

Tilrår tunnel frå Nybø til Kleven


Bilistane må vera innstilte på å punga ut store bompengesummar for å få råd.


670 millionar rassikringskroner er avsette til tunnelprosjektet forbi Tokagjelet. Den tilrådde, sju kilometer lange tunnelen er kostnadsrekna til 2 milliardar kroner. Han styttar avstanden mellom Tysse og Norheimsund med 3 kilometer.

Tunnelen er eitt av 12 vurderte alternativ. Dei einaste lange som framleis «lever» på teiknebrettet, går frå Jarland til Steinsdalen og er mellom 13 og 15 kilometer lange. Dei lengste er kostnadsrekna til 4 milliardar kroner. Påhoggalternativa ved Frølandsvatnet og Neteland er forkasta.

Kostnadene har vel å merka eit spenn på 25 prosent i båe retningar fordi dei er så usikre så tidleg i prosessen, så summane kan verta både monaleg høgare og lågare.

Det billegaste og kortaste vurderte alternativet går frå Røyrli til Nybø. Prisen er 1,7 milliardar og lengda 5,9 kilometer.


Rett gjennom Eikehaugen

Den tilrådde tunnelen kjem best ut av vurderinga av såkalla prissette konsekvensar.

– Alternativet gjev innspara reisetid og god nytte for trafikantane, samstundes som investeringskostnadene er nest lågast, heiter det i framlegget til kommunedelplan som vart offentleggjort måndag.

For ikkje prissette konsekvensar, til dømes for landskap og miljø, kjem alle alternativa brukande ut, men det tilrådde påhogget på Nybø er mellom dei verste. Dei er likevel akseptable sidan nytten er stor og investeringa ikkje så høg, skriv vegvesenet.

Om det tilrådde alternativet skriv vegvesenet at påhogget er det dårlegaste i Steinsdalen på grunn av stiginga i dagen på om lag 7,7 prosent. Store køyretøy vil ha låg fart gjennom tunnelen til Kleven. Ein må rekna med mellombels stenging for å senka vegen mellom bomstasjonen og Eikehaugen, noko som vil gje store terrenginngrep og inntil 12 meter høge skjeringar i fjell. Det må byggjast ei 80–85 meter lang bru over elva vest for Eikehaugen, som elles vil få vegen rett gjennom tunet.


Hardangertunnelen i grus?

Planframlegget er nådelaus lesnad for dei som framleis har våte draumar om tunnel under Kvamskogen, slik dei fleste folkevalde i Kvam gjorde for få år sidan. Sjølv ein tunnel til Eikedalen kan vera vanskeleg å finansiera, heiter det. Tunnelen er bra for dei reisande, men vil svekkja kontakten mellom Kvam og Kvamskogen og auka utrykkingstida for naudetatane til Kvamskogen. Dessutan er det uvisse knytt til utforminga av tunnelar på over ti kilometer. Kjem det krav om rømmingstunnel, kan kostnaden stiga med 50–80 prosent, vert det hevda.

I perioden etter år 2000 er det registrert 107 skredhendingar på strekkja Frøland–Norheimsund, 69 av dei i Tokagjelet. Den desidert største stengde fylkesvegen i Tokagjelet i lang tid hausten 2013. Vegen mellom Tysse og Steinsdalen har vore stengd 32 gonger sidan 1997, for det meste i korte periodar.

Statens vegvesen skal presentera planframlegget for heradsstyret tysdag, men dei folkevalde får ikkje handsama framlegget før høyringa. Dei gav nemleg rådmannen fullmakt til å senda det på høyring av di dei trudde planutkastet kom i politisk dødtid i sommar. I staden vart det offentleggjort 7. oktober.
Siste Nytt:

07. Oktober 2019

Biletserie: Tørvikbygdløpet

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no


07. Oktober 2019

Overtek sjukestova i Ålvik

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no


07. Oktober 2019

Stogga i tunnel


07. Oktober 2019

Køyrd heim