Publisert 19. september 2019 kl. 09.53.

Vil tilsetja ny feiar

Fellesnemnda bør 27. september vedta å tilsetja ein ny feiar i full stilling, og godkjenna kjøp av ein bil til feiaren, meiner prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl. I tillegg kjem ein læreplass i faget. Kostnaden er i alt om lag 900.000 kroner i året.

Jondahl meiner gebyrnivået i feietenesta bør vera som i dag. Det er mogeleg takk vera eit sjølvkostfond på 300.000 kroner i Odda.

Odda kommune utfører sjølv feiing og tilsyn og har to feiarar og 4.500 eldstader, medan Ullensvang herad og Jondal kommune leiger tenestene hjå Vestnorske feietjenester AS. Desse avtalane held fram ut 2020. Dei to sistnemnde kommunane har ikkje innført feiing av og tilsyn med hytter, men vil få desse tenestene frå og med 2020.

Ullensvang har 1.703 eldstader pluss 600 hytter. Jondal har 430 eldstader pluss 520 hytter, ifølgje sakspapira. I den nye kommunen vil det vera om lag 7.750 eldstader som skal feiast og førast tilsyn med. Ifølgje Jondahl kan ein feiar handtera om lag 1.500 eldstader. Det vert lagt opp til feiing i bustader annakvart år og tilsyn kvart fjerde år.