Publisert 10. september 2019 kl. 13.25. Oppdatert 10. september 2019 kl. 15.38.

Torgeir Næss (Ap) vert ordførar


Ap, KrF, Frp og H inngår samarbeid etter valet.


Dei fire partia har inngått ein intensjonsavtale som sikrar Torgeir Næss ordførarkjeda dei neste fire åra. Frode Nygård (Frp) vert varaordførar. Partia er dessutan samde om å gjera om vedtaket tidlegare i år om å leggja ned nærings-, plan- og bygningsutvalet.

Dei fire partia møttest til forhandling klokka 10 tysdag morgon. Like før klokka 13 var avtalen klar, og rett etterpå møtte dei HF for å kunngjera maktskiftet.

Saman har dei 15 mandat i heradsstyret, eitt meir enn naudsynt for å ha fleirtal, dersom ikkje den siste oppteljinga av røyster endrar biletet.


– Betre enn varaordførar

Næss fortel at han kjenner på lette og glede no.

– Eg såg i går at me gjorde eit ganske godt val, særleg samanlikna med Ap elles i landet og fylket. Då såg eg at det var moglegheiter, og det sette fart på prosessen. Då Jostein (Ljones (Sp), ordførar, journ.mrk.) gjekk ut og sa han ville samarbeida med oss, skjøna me at me kunne få ordføraren med denne konstellasjonen. Det er betre enn varaordførar, seier han.

Det var KrF og H som støtta Ljones som ordførar etter valet i 2015. Båe partia har no skifta side.

– Kvifor støttar de Næss framfor Ljones?

– Me ser at me har ein del felles saker som me trur me kan få gjennomslag for med Torgeir som ordførar. Då me såg at Sp ville samtala med Ap, kom me i gang med denne forhandlinga, seier Lisbeth Fredheim Oma, førstekandidat for KrF.

– Det er sakene me jobbar med som avgjer. Me har veldig mykje felles å bygga på. Det legg eit godt grunnlag for å få til noko godt, seier Ottar Randa, førstekandidat for H.


Saker trumfar ideologi

Frode Nygård (Frp) seier at det gode resultatet til Frp i Kvam (ein auke på to prosentpoeng og eitt mandat meir i heradsstyret) sette partiet i ein posisjon der det kunne få til noko.

– Me har vore i opposisjon i lag med Ap i fire år og hatt ein veldig grei dialog med partiet. Det har fungert veldig godt. Det er grunnen til at me støtter Torgeir.

– Dei politiske skilnadene er ikkje for store?

– Me har jobba gjennom ein heil del ting. Grev ein djupt nok, vil ein nok finna ulik ideologi. Men på eit lokalt plan tel andre ting like mykje.

Næss er samd:

– Me har ikkje dei tunge, nasjonale sakene som skil oss kraftig. Dessutan opplever eg Frp i Kvam som veldig seriøst, grundig og alltid godt førebudd. Frode og Frp nyt stor respekt i resten av heradsstyret, det trur eg eg kan seia for alle.

Nygård vert som nemnt varaordførar.

– Er det prisen for støtta di?

– Me har sagt tydeleg at me må ha politikk i dette. Varaordføraren fall naturleg til oss sidan me gjorde eit godt val.

Kva gode KrF og H får ut av støtta, vil partia ikkje avsløra enno. Oma kan tenka seg fleire plassar i formannskapet. Randa kan kanskje halda fram som leiar i planutvalet.


Den endelege intensjonsavtalen skal vera klar klokka 15.


– Stor respekt for Ljones

Ordførar Ljones uttalte altså i natt at han ville venda seg til Ap for å få til eit samarbeid.

– Veit Ljones at de sit her no?

– Eg har prøvd å få tak i han, men me har ringt om einannan. Eg har stor respekt for Jostein og arbeidet han har gjort som ein synleg, jovial og triveleg ordførar. Dette er ikkje kjekt, men sånn er politikken. Eg har heile tida sagt tydeleg at Ap går for ordføraren. Når moglegheita kjem, køyrer me på.

Korkje Oma eller Randa meiner dei dolkar Ljones i ryggen.

– Me har ikkje hatt samtalar eller avtalar før valet. Me har heller ikkje vorte inviterte til det, seier Oma.

– Me har funne kvarandre, seier Randa.

– Kor lenge har dette samarbeidet lege i korta?

– Me har ikkje sagt kven me vil støtta, seier Oma.

Næss fortel at han under debatten i Holmatun la merke til at ingen svarte at dei ville samarbeida med Sp.

– Har du fått noko signal frå desse partia?

– Me har ikkje hatt formell kontakt. Etter debatten skjøna eg at det kunne vera aktuelt.


– Har ikkje lurt nokon

Korkje KrF eller H har fortalt veljarane at dei ville støtta eit maktskifte.

– Trur de veljarane kan føla seg lurte?

– Eg opplever det ikkje slik. KrF har ikkje sagt på medlemsmøte eller til veljarane at me skulle vidare med den konstellasjonen me hadde, heller. Det har ikkje vore noko stor diskusjon rundt dette, seier Oma.

– Me har ikkje lurt veljarane. Me har hatt eit ope sinn når det gjeld kven me skulle samarbeida med. I dag har me funne denne konstellasjonen, seier Randa.

– De er fire parti frå ulike delar av det politiske landskapet. Trur du, Næss, at politikken i Kvam hadde vore meir stabil om Ap og Sp hadde samarbeidd?

– Ein vil sjå av avtalen kor djupt og detaljert han går. Så lenge me ikkje har ei byrådsordning, vil me jobba saman om det me er samde om, og elles frå sak til sak i heradsstyret. Ap og Sp har òg mange felles saker. Det er alltid viktig for Ap å få den fremste og mest synlege heiltidspolitikaren i kommunen, seier Næss.

– Sp fekk flest røyster i valet. Fortener ikkje Sp då ordføraren?


– Over 70 prosent røysta ikkje Sp, svarar Næss.


Langsiktig arbeid

Den kommande ordføraren seier han har ein intensjon om å jobba mykje utanom det parlamentariske arbeidet.

– I sakene der me skal påverka fylket og Stortinget, må me jobba planmessig og systematisk for å vareta interessene til Kvam. Det vert eit tverrpolitisk arbeid. Eg håpar at det etter kvart vil verta merka, men det er eit langsiktig arbeid, seier han.


Skuffa

Ljones er tydeleg skuffa når HF ringer han tysdag ettermiddag.

– Sp har gjort eit godt val. Det betyr at me har gjort ein god jobb i fire år og fått ny tillit frå veljarane. Eg synest det er synd at veljarane ikkje skal få det dei har røysta for. Me er valvinnarane i Kvam, men ein må ha fleirtal, og det krev eit samarbeid. Eg ønsker Torgeir lukke til med jobben, seier han.

Han er glad for støtta frå veljarane.

– Me har fått til utruleg mykje av det me hadde som målsetnad. Det trur eg veljarane set pris på.