Publisert 09. september 2019 kl. 21.10. Oppdatert 10. september 2019 kl. 15.22.

Valnatta: Sp leier løpet i Kvam, men har størst nedgang


Førehandsrøystene er talde.
– Veldig spanande, seier Johanne Neteland (Sp).

Førehandsrøystene i Kvam herad er talde opp og publiserte. Dei fordeler seg slik (mandat i heradsstyret i parentes):

R: 3,8 prosent (1)
SV: 4,5 prosent (1)
Ap: 22,4 prosent (6)
MDG: 6,6 prosent (2)
Sp: 26,1 prosent (7)
KrF: 9,5 prosent (3)
V: 1,4 prosent (0)
H: 9,8 prosent (3)
Frp: 16,0 prosent (4)

Frp har den største auken, med 4 prosentpoeng. Raudt har den nest beste med 3,8, men partiet stilte ikkje med liste i sist val. I 2011 fekk partiet 1,9 prosent.
Sp har gått mest tilbake: 4,9 prosentpoeng. Også V har gått mykje ned: 3,4 prosentpoeng. V mistar sin eine representant i heradsstyret, dersom førehandsrøystene speglar det endelege valresultatet. Elles går Ap opp med 1,7 prosentpoeng, MDG opp med 1,5 prosentpoeng og SV opp med 0,7 prosentpoeng. H går ned med 0,7 prosentpoeng og KrF ned med 2,7 prosentpoeng.
28,3 prosent av røystene er talde opp.
Vallokala stengde klokka 21 i dag. Tellinga er no i gang i rådhuset.


Håpar på betre resultat til slutt

Johanne Neteland, som står på 2.-plass på Sp-lista, synest målingane på landsbasis er kjekke.
– Det er dei i Kvam òg, men me får ha lov til å håpa på å komma endå høgare opp. Det vert spanande å sjå dei endelege resultata, seier ho.
Ho synest det er veldig kjekt at Sp framleis er det største partiet i Kvam, og synest Sp kan seia seg nøgd, trass i at partiet førebels har størst nedgang og mistar to mandat.
– I 2015 gjorde me eit kjempeval, så eg tenker at me kan seia oss nøgde.
– Ap pustar dykk i nakken med seks mandat. Fryktar du at partiet vil vinna makta i løpet av kvelden?
– Eg trur det kan verta veldig jamt, ja.
– Kva føler du no?
– Eg er veldig spent. Førebels er eg nøgd.
Sp, H og KrF har til saman 13 mandat når førehandsrøystene er talde, og mistar med det fleirtalet.
– Kva tenker du om det?
– Det vert opp til dei som sit i forhandlingane. Me må venta til me har fått heile resultatet før me trekker konklusjonar.
Det er første året 20-åringen står på ei politisk liste.
– Korleis var det å røysta på seg sjølv i dag?
– Det var litt rart. Det er uvant å sjå sitt eige namn på ei liste. Men eg er veldig klar og gler meg til det som kjem.


– Er ganske nøgd om dette held seg

Ordførarkandidat Torgeir Næss (Ap) seier at dersom dette hadde vorte sluttresultatet, hadde han vore ganske nøgd.
– Det er ein framgang frå det endelege resultatet ved førre heradsstyreval, då me fekk ei oppslutning på 20,7 prosent. Me er litt avventande, for førre gong var totalresultatet litt lågare enn det me hadde med frå førehandsrøystene, medan Sp gjorde eit byks på om lag sju prosent frå førehandsrøystene var talde opp til det endelege resultatet var klart. Så det kan framleis skje mykje. Ved førre lokalval vart kortstokken stokka heilt om, seier han.
Dersom resultatet held seg til alle stemmene er talde opp, betyr det truleg at partiet held på dei seks representantane det har i dag.
Basert på førehandsrøystene har Ap i Kvam dessutan gjort det betre enn om ein ser på trendane i heile Noreg.
– På landsbasis peiker pilene ned. Dersom me får fleire stemmer enn ved førre lokalval, er det positivt for partiet i Kvam, seier Næss.


– Klar for å gjera ein skilnad

Heime i stova til Håvard Gjerde (Raudt) sit han, Karen Noer Korssjøen, Olgar Neteland og Kjersti Kloløck.
Dei er forsiktig optimistiske. Dei førebelse resultata gir Raudt eitt mandat i heradsstyret. Raudt stilte ikkje med liste i fjor, men har gått opp med 1,9 prosentpoeng samanlikna med 2011.
Toppkandidat Gjerde meiner det er på tide at Raudt er representert i heradsstyret.
– Eg er heilt klart klar for å gjera ein skilnad.
Han er veldig glad for at også SV ligg an til å få eit mandat. Skrekkscenariet er at veljarane har fordelt seg mellom SV og Raudt med det resultatet at ingen kjem inn.
– Då kan ein med rette setta spørsmål ved om det var klokt av oss å stilla med liste. Viss me kjem inn, har me fått stadfesta at me gjorde det rette ved å stå for oss sjølve. I mange saker er me langt til venstre for SV.
Gjerde meiner at partiet har hatt ei betre liste i år enn nokon gong før. Dessutan har det vore meir aktivt, og partiet har ein nasjonal medvind.
Korssjøen trur folk har vorte meir positive til Raudt.
– Me har vorte mindre «skumle» og klart å markera oss i fleire saker, seier ho.
Neteland synest partiet har hatt ein god valkamp. Dei raude kan avsløra at heile pengekassen er brukt opp.
– Uansett kva resultatet vert lokalt, har me hatt framgang nasjonalt. Det er veldig kjekt og vil nok gi endå meir motivasjon til Bjørnar Moxnes, seier Neteland.
Gjerde er klar til å forhandla dersom Torgeir Næss (Ap) skulle verta avhengig av han for å verta ordførar.
– Me har tru på eit ordførarbyte, og me føretrekker Næss framfor Jostein Ljones, særleg på grunn av deltidspolitikken. Viss ikkje Ap hadde flagga heile stillingar, hadde eg vore usikker. Me er interesserte i å støtta ein Ap-ordførar, men ikkje utan vilkår.
Eit vilkår kan til dømes vera å auka løna til reinhaldarar og andre kommunalt tilsette, og å frysa leiarlønene i heradet, seier Gjerde.
– Ein kan ikkje snakka om effektivitet i offentleg sektor, og ha umusikalsk høge leiarløner samstundes.