Publisert 18. januar 2019 kl. 16.07.

Hardanger Industri, næringsutvikling i nye Ullensvang kommune

Næringsforeininga Hardanger Industri (HI) organiserer dei aller fleste av industri-, service- og energibedriftene i Indre Hardanger.

Dette er bedrifter i nye Ullensvang kommune med ei årleg, samla omsetning på rundt 8 milliardar norske kroner. Legg me til ca. 2 milliardar i dei andre bransjane + 1,5 i offentleg sektor er det ein relativt høg omsetnad på 12 000 personar, som me vert i den nye kommunen. Faktisk berre Monaco og Liechtenstein omset meir per hovud world wide. Potensialet for vekst i dei neste 5 åra er 10 % auke i industri, service og energi. Turisme og landbruk kan ha inntil 50 % auke!

Namneskiftet frå SMB Hardanger til Hardanger Industri var eit bevisst val, me ynskte med dette å revitalisera det private næringslivets organ, vera med og setja Hardanger på kartet, få fram kva som verkeleg skjer av verdiskaping i vårt område og bidra til utviklinga av den nye kommunen.

Hardangers næringsliv er som på andre plassar sjølvsagt travelt oppteke av å utvikla, drifta, sikra og skapa nye arbeidsplassar, ofte med global konkurranse hengande over oss.


Diverre har det vore for lite felles ressursar til å strukturera, samordna og støtta opp om denne aktiviteten, noko me no diverre ser at resulterer i at sterke sentraliseringskrefter skapar stadige utfordringar for regionen.

Hardanger Industri har derfor teke nokre få strategiske val for vegen vidare:

– Me skal bidra til at industri-, service- og energibedriftene fram står tydelegare som dei viktige aktørane dei er.

– Me ynskjer å bidra til å trekkja næringslivet saman i nye Ullensvang kommune og med det forhåpentlegvis gjera det lettare for politikarane å effektivt slå kommunane saman.

– Me skal snakka fram regionens verdiskaping og potensial for vekst, og me vil bidra sterkt til at dei andre bransjegreinene også lukkast med si organisering og utvikling.

Høg omsetnad med få personar krev mykje intellekt, kartleggingar tyder på at berre innan industri, service og energi er det eit behov for mellom 500 og 1000 nye medarbeidarar dei neste 5 åra.

I tillegg kjem turisme og landbruk, som er i sterk vekst.


Dei fleste må rekrutterast utanfrå, og skal til dømes industrien ha inn nye medarbeidarar, må det finnast komplementære arbeidsplassar i dei andre bransjane og i det offentlege.

Skal folk flytta, må me i tillegg til arbeidsplassar tilby gode skular, vegar som andre enn innfødde torer å køyra på, og helsesikkerheitstilbod på linje med der dei kjem frå.

Arbeidsplassane må vera innanfor pendlarrekkevidde. Til dømes. til Odda pendlar folk frå Kinsarvik, Utne, Herand og Røldal, og mange motsett veg. Desse avstandane er akkurat innanfor smertegrensa for hardingane og sikkert for andre.

Difor er det viktig at alle våre politikarar jobbar for å plassera alle nye arbeidsplassar dei rår over, innanfor denne sirkelen og gjer det dei kan for at dette byggjer opp under dei private aktørane.

Eit godt døme er avfallssaka. Dette skulle i utgangspunktet vore ei lita gladsak om deling av eigendelar der hovuddiskusjonen burde gå ut på å byggja arbeidsplassar i området, som blant andre industrien treng som komplementerande.


Å starta opp med ei sterk kommunal eining i den nye kommunen, gir først nye lokale arbeidsplassar og mogelegheita til å ta styringa, deretter kan det utviklast til det beste for regionen i tett synergi med dei 30 allereie etablerte arbeidsplassane hjå Lindum Odda, ei miljøbedrift i god vekst. Industrien har strenge miljøkrav og er ISO-sertifisert for å kunna operera i den globale marknaden. Lindum Odda er eit selskap som bidreg sterkt til at bedriftene effektivt kan møta desse miljøkrava når det gjeld avfallshandtering. Dette kan me ikkje sleppa frå oss.

Ungdommen stemte for kommunesamanslåinga. Me tolkar dette som at fleire og fleire vil tilbake etter utdanning, og mange signal tyder på at det blæs ein positiv vind mot Hardanger. Usemje i kommuneprosessen må ikkje stoppa denne, og det kjem mange saker som skal diskuterast. Hardanger Industri forventar at alle lokale politikarar bidreg til å byggja regionen sterkast mogeleg, der mangfaldige arbeidsplassar må stå i sentrum.

Hardanger Industri sitt bidrag til samanslåingsprosessen har vore ytt gjennom styrearbeidet, i tett samarbeid med Næringshagen i Odda og fylkets regionalutviklingsavdeling. Hovudtema så langt har vore forslag til oppsett av næringsutviklingsorganisering, fokus på ras utsette lokalvegar, vidaregåande skule og sjukehus.


Skal me få til ein god kommune som tiltrekkjer seg nye medarbeidarar og skapar vekst i innbyggjartalet, må det offentlege og det private jobba godt saman. Difor har Hardanger Industri utarbeidd eit innspel til privat-offentleg næringsutviklingsorganisering, som no er spela inn til fellesnemnda for næring. Denne modellen skal utgreiast og utviklast gjennom 2019, og målet er å ha på plass ei fungerande organisering til oppstarten av den nye kommunen.

Hardanger Industri og Ullensvang Næringsforum søkjer nå i lag med Næringshagen i Odda om midlar hjå fylket og kommunane til å greia ut organiseringa. Utgreiinga har som føremål å inkludera dei andre bransjegreinene i prosessen og jobba tett saman med kommunen og fylket for å finna gode løysingar.

For styret Hardanger Industri:

Ingvald Torblå, styreleiar

Randi Øyre Opedal

Kristine Hesthamar

Rune Lofthus

Nils Johan Ystanes

Håkon Sandven

Øyvind Stueland, dagleg leiar