Publisert 17. januar 2019 kl. 08.49.

Fartsgrenser på vestlandsvegane

Les i HF om granskingar vegvesenet har gjort over Kvamskogen, fart og ulike tiltak for blant anna syklistar.

Eg er ein av dei som brukar denne vegen til pendling. Reiser elles i Hordaland og Sogn i jobbsamanheng òg.

Kvar gong vi har fått ein ny vegstubb, ofte også med bompengar, med separat gang-/sykkelsti, går farten ned. Det logiske skulle vera ein tryggare veg for alle med normal fartsgrense, 80 km/t, men oftast er grensa no sett til 60 km/t, eller 70 km/t slik eg no forstår er forslaget over heile Kvamskogen.

Langt i nord er ofte fartsgrensa 90 km/t ute på landet utan midtdelar når vegen er ok, fantastisk, skjer det fleire ulukker der?

Hugsar også då Skuggestranda hadde 90 km/t, diverre var det ein bilist som køyrde i fjellveggen i Arnanipatunnelen, og då svarte vegvesenet med nedsett fart til 70k km/t.

Vi som er brukarar av vegane dagleg i vår jobb, merkar at alle nedsetjingar av fart i praksis gjev endå større faktisk reduksjon, for det er underleg kor jamt folk kan køyra, berre dei køyrer 5–10–15 km/t under grensa.


Ser heller ikkje samanheng mellom fartsreduksjonar og ulukkesfrekvensar. Desse skuldast ofte andre samanhengar, mobilbruk, farten er så låg at folk kjedar seg og har delvis fokus på andre ting etc., men det går alltid ut over oss som har vegen som «arbeidsplass».

Køyrer heile året over Kvamskogen til forskjellige tider, og i sommarhalvåret ser eg aldri meir enn 5 syklistar totalt, og då er det feil fokus å straffa bilistane heile året for dei få faktiske treffa. Får alltid tilbake om den syklisten som vart drepen i ein tunnel i Hisdalen, men eg påstår at andre fokus kunne sikra betre og treffa meir spesifikt.

Alltid er det bilistane som er syndebukkane, anten i stor eller liten fart, men når vi ferdast og treffer syklistar og gåande i mørket, er desse ofte dårleg refleksmerkte. Respektlaust av fotgjengarane som kan gjera meg til forbrytar? Kva soveputer har vi?

Det er også feil at vi aldri får uttala oss, bilistane, før etter at skilta er oppkomne, og då er diskusjonsvegen nyttelaus. Det ser vi på strekkja Vikøy–Norheimsund–Øystese.


Vi er ansvarlege bilistar som taklar mange slag vêr og situasjonar, og det er feil at det alltid er vi som må vika i staden for andre løysingar som også set krav til gåande og syklistar.

Bruk av varsellys i tunnelar for gåande og syklistar er eit av tiltaka som vil ha respekt. Vi har skilt om «del vegen!», kanskje samtidig eit ord om synlegheit. Ein misser respekten for signala/skilta når dei vert misbrukte, t.d. når arbeidsskilt og nedsett fart står på ei vegstrekkja i veker og månader utan nokon aktivitet eller hinder. Også at ein skal køyra med nedsett fart i eit område vi veit ikkje inneheld spesielle farar (5 syklistar pr. sommar?).

Har ofte brukt setninga i diskusjonar: «Få opp farten og få opp fokus på vegen og køyringa!»

I England har dei eit opplysningsskilt – «keep speed» – som minner lusekøyrarane om å følgja med bak seg. Effektivt, blinkar vi forsiktig med billyset, reagerer dei umiddelbart, alltid. Positivt. Kva skjer i Noreg? Dei viser oss fingeren. Test ut dette, og du vert forundra.


Snakkar ofte med politiet i jobbsamanheng, og tek alltid fram: Bøtelegg lusekøyrarane som ikkje ser bakover og respekterer køen bak seg! Dette ville også sett fokus på eit stort problem.

Det er som Boris Johnson sa i diskusjonen om Brexit:» Det er perverst at EU bestemmer meir over England enn England sjølv.»

Overfør den tanken til dette problemet eg skriv om.

Ottar Byrkjeland