Publisert 08. januar 2019 kl. 08.59.

Renovasjonsordninga for Ullensvang kommune med eller utan IHM?

«Eg vil ha nødvendige kompetansearbeidsplassar og administrasjon lokalt. Ikkje på Voss», skriv Roald Aga Haug, leiar i fellesnemnda for Ullensvang kommune og ordførar i Odda.

Me (eigarar av Indre Hordaland Miljøverk IKS og mindretalet i fellesnemnda) vil òg ha arbeidsplassar lokalt! Difor ynskjer me ei nærare utgreiing, for å få dei svara som trengst for å fatta eit kunnskapsbasert vedtak om renovasjonsordninga i nye Ullensvang kommune. Kva utfordringar og krav står me overfor når det gjeld avfallshandtering i framtida? Kva vil eit krafttak for renovasjonsordninga i Odda kosta, og kva får det å seia for gebyra? Slik vedtaket framstår no, skapar det usikkerheit både for innbyggjarar i Jondal og Ullensvang. Korleis vert ordninga for oss? Leveringspunkt, kor mange og kvar? Sorteringsgrad? Skal det vera like ordningar, eller kan dei spreidd bebygde områda framleis ha dunkar? Skal det i så fall vera eit tilbod til alle, eller berre Jondal og Ullensvang? Kva med miljøstasjonane? Og tilsette i IHM som har sin arbeidsplass i Jondal og Ullensvang? Og ikkje minst: Kva inneber Jondal og Ullensvang sitt eigarskap i IHM? Det er heilt på det reine at før 01.01.2020 er det Jondal kommunestyre og Ullensvang heradsstyre som må ta stilling til sitt eigarskap i IHM, ikkje fellesnemnda for Ullensvang kommune.


Styreleiar Stein Kvarekvål i IHM oppsummerer saka greitt i sitt innlegg den 21. desember. Han representerer eigarkommunane, på same måte som ordførar Roald Aga Haug representerer den kommunale renovasjonen i Odda. Det er korkje særleg «politisk eller uprofesjonelt» å koma med desse synspunkta.

Lat oss ta imot invitasjonen frå IHM «om å ta eit felles krafttak for miljøet», få saka skikkeleg utgreidd! Me må starta der me er best, så må vegen verta litt til mens me går.

Kan vera på sin plass å minna om mandatet til fellesnemnda;

Frå mandatet, pkt. 3, om fellesnemnda sine fullmakter:

Fellesnemnda har som mål å oppnå konsensus i alle avgjerder/vedtak. Ved usemje skal fellesnemnda vurdera om spørsmålet kan utsetjast til etter at nytt kommunestyre er konstituert. Forhold som likevel vurderast til ikkje å kunna utsetjast, vert avgjort med alminneleg/vanleg fleirtal. Nemnda sin leiar (møteleiar) har dobbeltrøyst ved likt røystetal.

Ullensvang kommunestyre står sjølvsagt fritt til å vurdera renovasjonsordninga til ei kvar tid, om dei finn grunnlag for det.


Lat oss ikkje stella oss slik at Ullensvang kommune vert ståande åleine utan samarbeidspartar i 2020 – så store vert me ikkje!

Med ynske om eit godt år frå

Jon Larsgard, ordførar

Reidun Haugen Dalseth, varaordførar

Solfrid Borge, ordførar

Kåre Olav Grønsnes, varaordførar