Publisert 17. desember 2018 kl. 16.12.

Kvifor så hastverk?

Renovasjonsordninga i Ullensvang kommune vart onsdag vedtatt, utan utgreiing om kostnad eller kvalitet. I saksutgreiinga til prosjektleiar var det lagt opp til at ein skulle utgreie «kostnadar knytt til dei ulike ordningane, investeringar, kostnadar knytt til eventuell utgong frå IHM og handtering av utstyr og personell i samband med eventuell utgong». Eit slikt vedtak ville ført til at ein ville funne ut kva som gjev best, og mest kostnadseffektive, tenester til folket, samtidig som ein ville tatt vare på dei tilsette både i Odda renovasjon og IHM.

Det er ulike renovasjonsordningar for folk i Odda og folk i Ullensvang og Jondal i dag. Å gå tilbake til samlepunkt for bos er eit steg tilbake, og utenkeleg, for oss som har eigne bosdunkar for papir, plast, glas og metall, matavfall og restavfall. Dette er òg med på å gje ei resirkuleringsgrad på 46 % i IHM, mot 27 % i Odda renovasjon. Er anlegget i Odda rigga for å ta imot alle desse kategoriane bos, og har dei bilar for å kunna henta boset? Om Odda renovasjon skal henta bos i heile Ullensvang kommune, vil eg tru det kjem store investeringar knytte til oppgradering av anlegget for mottak av bos, dunkar til husstandane og nye bilar for å henta boset. Kva har dette å seia for renovasjonsavgifta?


Ein argumenterer med arbeidsplassar lokalt, men kva med dei som i dag jobbar i IHM, i Ullensvang og Jondal? Tel ikkje dei? IHM kan òg vera ein samarbeidspart for å få lagt nye arbeidsplassar knytte til avfallshandtering/resirkulering til Ullensvang kommune. Eit biogassanlegg som det pågår eit forprosjekt på no, kan vera eit godt døme på det.

Kvar er utviklingsperspektivet med å byggja ny kommune, når ein ikkje ein gong vil utgreia endringar? Kva med intensjonsavtalen sine formuleringar om at målet er «å sikra og vidareutvikla kvalitet i tenestene nært innbyggjarane» og at det skal skje med utgangspunkt i «kommunane sine fortrinn og sterke sider, men og ta innover seg utfordringar i framtida»? Er det slik me skal driva Ullensvang kommune?

Lat oss nytta den tida som trengs for å få eit kunnskapsgrunnlag ein kan fatta vedtak på, i staden for synsingar og kjensler!

Lajla-Margrethe Lindskog-Lund

Jondal Senterparti
Siste Nytt:

17. Desember 2018

Kvifor så hastverk?


15. Desember 2018

Barnefattigdom


11. Desember 2018

Hjartans takk!