Publisert 07. desember 2018 kl. 14.04.

Øystesevassdraget vert verna


No er det formalisert: Regjeringa vil verna Øystesevassdraget.


Regjeringa har lagt fram ein proposisjon om vernet, som i praksis vart avklara allereie då det vart kjent at konsesjonssøknadene om kraftutbygging vart avslegne i august i fjor. Stortingsfleirtalet kjem etter alt å døma til å vedta vernet etter nyttår.

– Øystesevassdraget har store verneverdiar knytte til landskap, friluftsliv og biologisk mangfald. Samstundes ligg det i eit område med få vassdrag der hele nedbørfeltet er verna. Dette er verdiar det er viktig å ta vare på, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp).

Ifølgje ei pressemelding frå Naturvernforbundet er elvevernet det fyrste i Noreg på ni år.

– Svært gledeleg. Elva er unik, har eit rikt mangfald og ei av få som framleis får renna fritt frå fjell til fjord, seier Silje Ask Lundberg, leiar i Naturvernforbundet.

Forbundet minner om at elva har ei rekkje raudlisteartar, mellom landets største førekomst av den sjeldne tannkjølmosen. Utbygging ville ha råka fuktkrevjande lav- og moseartar, meiner forbundet.

– Det har vore ein lang kamp. Frivillige organisasjonar har bidrege sterkt. Med deira utrøyttelege innsats vert elva verna, seier Per Flatberg i Naturvernforbundet.