Publisert 07. desember 2018 kl. 15.51.

Delte meiningar om renovasjon

Renovasjonsordninga i Ullensvang kommune splittar. Då partssamansett utval drøfta saka 4. desember, delte medlemene seg om lag på midten. Eit fleirtal på åtte mot sju støtta framlegget frå Roald Aga Haug (Ap) om å avskriva Indre Hordaland miljøverk AS og heller satsa på renovasjon i eigen regi.

Innstillinga frå prosjektleiaren er at Ullensvang framleis skal vera eigar i miljøverket, som skal handtera renovasjon i Jondal og Ullensvang frå og med 2020, medan sone Odda skal handterast av kommunal renovasjon frå Ullensvang.

Fleirtalet vil gje prosjektleiaren jobben med å leggja fram ei sak om renovasjonsordninga før juni komande år.

Fellesnemnda drøftar saka i Odda onsdag. Dersom nemnda støttar fleirtalet i utvalet, må Jondal og Ullensvang seia opp eigarskapen i miljøverket før nyttår.