Publisert 06. desember 2018 kl. 16.25.

Fleire gasellar i Kvam og Jondal


Dagens næringsliv har peika ut såkalla gaselleverksemder sidan 2003. Desse er dei raskast veksande og mest vellukka verksemdene i Noreg.


Økodrift Homlagarden AS på Aksnes i Kvam vart nyleg heidra som gaselleverksemd for andre gong. Verksemda, som driv med produksjon av kjøt- og fjørfevarer, har hatt ein jamn auke i omsetnaden frå 7,4 millionar kroner i 2014 til 18,6 millionar kroner i 2017. Driftsresultatet har i same periode gått frå 0,2 til 1,4 millionar kroner.

Homlagarden kom i årets gasellekonkurranse på 115.-plass i Hordaland og på 1.705.-plass i Noreg.

Også Folgefonn entreprenør AS i Jondal vart gaselleverksemd i år, for tredje gong. Verksemda driv med grunnarbeid, og omsetnaden har gått frå 5,6 millionar i 2014 til 19,4 millionar i 2017. Driftsresultatet har gått frå 0,9 millionar i 2014, nådde ein topp i 2015 med 2,8 millionar, og gjekk så ned til 0,7 millionar i 2017. Entreprenøren hamna på 51.-plass i fylket og 865.-plass nasjonalt.

Folgefonni breførarlag AS vart i år utpeika til gaselleverksemd for fyrste gong. Laget, som driv med opplevingsaktivitetar, hadde ein omsetnad på 1,5 millionar kroner i 2014 som voks til 3,2 millionar i 2017. Driftsresultatet gjekk frå null i 2014 til 0,2 i 2015, til 0 i 2016 og så 0,3 i 2017.


Breførarlaget enda på 210.-plass i Hordaland og 3035.-plass i landet.

For å verta kåra til gaselle ,må ei verksemd ha levert godkjende rekneskapar, ha minst dobla omsetnaden på fire år, ha ein omsetnad på over ein million kroner fyrste året, ha unngått negativ vekst, ha eit positivt samla driftsresultat og vera eit aksjeselskap.