Publisert 06. desember 2018 kl. 16.37.

Kjøper seg debatt-tid med endra frist

Truleg vert ikkje selskapsavtalen og strategieplanen til Hardangerrådet handsama av kommunestyra før etter jul. Dagleg leiar Jostein Eitrheim opplyser nemleg at det vil verta føreslege å endra oppseiingsfristen frå 12 til ni månader, slik at det mogelege tidspresset forsvinn. Endringa vil verta fremja i rådsmøtet 13. desember.

I det same møtet vert det drøfta eit framlegg om tilskot til eigenkapital frå nye kommunar i rådet. Styret i Hardangerrådet IKS vart i november bede om å førebu ei sak i samband med at Voss kanskje skal inn i rådet.