Publisert 29. november 2018 kl. 18.00.

– Takk til personalet ved barnehagen vår


Svar til stortingsrepresentant Nina Sandberg (Ap) sitt innlegg i HF 27.11.2018.


Hordaland Folkeblad har Kvam herad og Jondal kommune som nedslagsfelt. I desse kommunane er det berre ein privat barnehage. For dei av lesarane som ikkje har born i barnehagealder, er det fort for å tru at det du serverer i innlegget ditt er gjeldande for den private barnehagen i kommunen vår. Det er minst misvisande!

Du skriv at privat barnehage sjeldan er eit ideologisk val av foreldra, og at det oftast er eit spørsmål om tilgjengelegheit der ein bur. Vidare skriv du at borna fortener ein god barnehagekvardag, uansett eigar. Den siste setninga skapar inntrykk av at born i private barnehagar ikkje har det like godt som born i kommunale barnehagar. I Norheimsund skil det nokre få hundre meter mellom den kommunale og private barnehagen. Likevel står det mange på venteliste for å få lov til å flytte borna over i den private. Vidare kjem du inn på opningstider. I kommunen vår har den private barnehagen monaleg lengre opningstider enn dei kommunale. Med ditt resonnement burde vel då kommunen betala dei meir i stønad? Eller meiner du det berre skal gå eine vegen?


Kva dekning har du for å antyda at mine born, som går i Sandven FUS Barnehage, har eit dårlegare kvalitativt barnehagetilbod, kontra borna i den kommunale?

Heile lesarinnlegget ditt oppfattar eg som noko arrogant frå ein stortingsrepresentant. Når du skal drive valkamp i lokalavisa vår, bør me kunne forventa at du nyttar 5 minutt til å sjekka ut dei lokale høva. Ap har eit svært oppegåande lokallag i Kvam. Dei vil nok kunne hjelpa deg med informasjon om lokale forhold før du kjem med fleire lesarinnlegg i avisa vår. Sjølv om samarbeid fungerer dårleg i Nesodden, treng ikkje dette vera gjeldande overalt i resten av landet.

Vil med dette retta ein stor takk til personalet ved barnehagen vår. Takk for at de er på jobb so tidleg at foreldra rekk å vera framme på arbeidsstaden sin kl. 07:00. Takk for at de arbeider i feriane, slik at foreldre som arbeider skift, har fleksibilitet til å kunne tilbringa feriane saman med borna sine. Takk for at de lærer borna våre om økologisk dyrking av mat og kompostering. Takk for alt de lærer borna våre. De er rett og slett fantastiske! Det same er heilt sikkert gjeldande for tilsette i dei kommunale barnehagane våre. Det er menneska i barnehagen som skapar gode miljø for dei små borna våre, ikkje stortingspolitikarane i Oslo.


Arne Sandven, pappa til to svært nøgde gutar i Sandven FUS Barnehage