Publisert 25. november 2018 kl. 18.16.

Veke med kulturell koloritt


Fleire hundre unge musikarar, songarar og dansarar fekk øva på å opptre då Kvam kulturskule inviterte til seks framsyningar på éi veke.


Konsertane var ein del av Kvam kulturskule si kulturskuleveke. Måndag var det to konsertar på Kvam ungdomsskule, tysdag tre konsertar på Norheimsund skule, før konsertveka vart avrunda med ein konsert på Strandebarm skule onsdag.

Rektor på Kvam kulturskule, Rolf K. Seldal, fortel at kulturskulen arrangerer kulturskuleveke to gonger i året. Årsaka er at skulen ønskjer å gje elevane ein arena å opptre på.

– Å øva på å opptre er ei av oppgåvene til ein kulturskule. Elevane får trena på å stå på scena, på å ta imot applaus og dei får kjenna litt på nervøsiteten ved det å opptre. Dei ferskaste elevane får høve til å opptre på det me kallar huskonsertar, der berre foreldre og medelevar er til stades. Når elevane vert litt meir røynde, får dei tilbod om å opptre på desse kulturskulevekekonsertane. Det er ingen tvang å opptre, men eit tilbod, seier han. 


Gode elevtal

Seldal fortel at Kvam kulturskule seglar i medvind for tida.

– Skulen går bra. I fjor haust var me om lag 340 elevar. I haust har talet auka til over 400 elevar, fortel han.

Rektor trur dei to nye tilboda Nøringen og kulturkarusellen er viktige årsaker til auken. Nøringen er eit kulturarvopplegg for dei minste borna, medan kulturkarusellen gjev born frå 2. til 4. trinn høve til å prøva seg i ulike kulturskuledisiplinar.

– Me har også hatt ein auke i nokre av dei tradisjonelle disiplinane. Mellom anna har me seks elevar som spelar toradar i år. Det er ei tredobling samanlikna med i fjor, seier han.

Seldal fortel at det framleis er stor overvekt av jenter på kulturskulen, men at talet på gutar har auka litt i år.

– Særleg har faget musikkproduksjon, der elevane får bruka datamaskinar til å produsera musikk, vore populært blant gutar.


Saknar bandmusikarar

Sjølv om kulturskulen har fått fleire elevar, er det ein disiplin elevane sviktar.

– Det er færre og færre elevar som vil spela i band. Det er veldig synd, for me har fleire flinke bandlærarar, seier Seldal.

Han har ein teori om kva som er årsaka til nedgangen.

– Det er knapt nok band på hitlistene lenger. Der dominerer soloartistane fullstendig. Kanskje er årsaka at dei unge ikkje lenger har band og bandmusikarar som førebilete? seier han.

Også kulturskulen sitt eige storband, Kvam ungdomsstorband, slit med rekrutteringa.

– Mange av dei eldste medlemmene har flytta for å gå på vidaregåande skule i andre kommunar. Me treng nye folk til storbandet. Særleg manglar bandet blåsarar. Sjølv om storbandet er for unge musikarar med litt erfaring frå skulemusikken, er det ikkje noko i vegen for at 13–14 år gamle musikarar kan få prøva seg. Ein kan veksa inn i rolla som storbandmusikar, seier Seldal.

Dei som ikkje fekk med seg nokre av konsertane, eller som ønskjer meir kulturskulemusikk, får ein ny sjanse sundag. Då skal elevar frå Kvam kulturskule skal ha det Seldal omtalar som eit «taffelmusikkhyrne» i kafeen i gymsalen under årets utgåve av Bornas verdsdag.


– Det vert ikkje akkurat ein konsert, men nokre elevar skal spela litt, slik at folk har noko å lytta til medan dei et, seier Seldal.