Publisert 16. november 2018 kl. 14.48.

Kroppen din er ikkje forhandlingskortet til Erna!

Erna Solberg opnar for å svekke kvinner sin rett til abort, berre for å kunne halde på makta i nokre år til. Dette er uverdig, og må stoppast.

Høgre og KrF skal snart forhandle om eit mogleg regjeringssamarbeid, og i samband med dette har Erna Solberg opna for å gjere endringar i abortlova. Heilt konkret foreslår Solberg at kvinner ikkje lenger skal ha lovfesta rett til abort mellom 12. og 18. veke dersom det er stor fare for at barnet kan få alvorleg sjukdom, som følgje av arvelege anlegg, sjukdom eller skadelege påverknader under svangerskapet.

Statsministeren hevdar at denne endringa ikkje vil ha nokon konsekvensar. Det er heilt feil. I praksis betyr det at kvinna blir fråteken ein lovfesta rett, og at meir makt blir flytta til abortnemndene, som må gjere ei vurdering av kvinna sin økonomiske og sosiale situasjon. Kor godt ho klarer å forklare seg for nemnda, vil bli avgjerande. Dette er ei alvorleg innskrenking av kvinna sine abortrettar.

Vi trudde kampen for abortlova var over. At vi var samde om at det er kvinna sjølv som skal bestemme over sin egen kropp, ikkje politikarane. Men kampen er tydelegvis ikkje over. No må alle som meiner at abort er kvinna sit val mobilisere, og vise Høgre at dei ikkje kan overkøyre kvinnene sine rettar, berre for å halde på si eiga politiske makt.


I staden for å stramme inn abortlova, bør vi diskutere korleis vi skal ta vare på familiar med born som er alvorleg sjuke eller som har ei utviklingshemming. Korleis vi kan sørgje for at alle som treng ekstra hjelp i kvardagen, får det. For her svekker regjeringa tilbodet. Erna Solberg si regjering har kutta i pleiepengeordninga ved å nekte foreldre med alvorleg sjuke barn å vere saman med barna i over 1300 dagar. Dei har til saman kutta over 5 milliardar i kommunane sitt tilbod til dei aller sjukaste borna. Og dei har svekt ordninga med brukarstyrt personleg assistent. SV har kjempa mot dette i heile regjeringsperioden, og har fremja ei rekke forslag som ville gitt familiar større rom til å gi borna den omsorga dei treng.

Men vi har blitt nedstemt av regjeringa. For dessverre er engasjementet frå mange politikarar for alvorleg sjuke born sterkast til stade når vi har ein abort-debatt.

Sånn bør det ikkje vere. Vår beskjed er derfor: Ligg unna abortlova.

Det er din kropp, og ditt val. La oss som politikarar heller bruke tid på å skape eit universelt utforma samfunn med plass til alle.


Gina Barstad,

fylkesleiar Hordaland SV