Publisert 17. oktober 2018 kl. 21.12.

Ut av togspor?

Ordførar Jostein Ljones (Sp) føreslår at Kvam herad skal avbryta medlemskapen i Lyntogforum, Vestlandsbanen over Haukeli. Stønaden på 25.000 kroner per år vert i så fall trekt tilbake.

Kvam formannskap vedtok 18. mars 2014 å delta i forumet. No meiner ordføraren at heradsstyret må ta stilling til om ein skal halda fram med å gje stønaden eller trekkja seg ut.

Ordføraren har følgt arbeidet til lyntogforumet nøye sidan starten i 2014, og er kritisk til framdrifta i prosjektet. Det har ikkje vorte arbeidd nok med å få lyntog inn som eit konsept i partiprogramma, meiner han.

– Politisk aksept for prosjektet manglar og burde vore vektlagt meir i arbeidet til forumet, skriv han.

Lyntogforumet vart etablert i 2014 for å arbeida for ein høgfartsbane i eit fleirbrukskonsept for både langdistanse-, regional- og godstrafikk.

Saka skal drøftast av heradsstyret 13. november.