Publisert 10. oktober 2018 kl. 07.40.

– Senterpartiet jobbar for den vidaregåande skulen i Kvam


– Arbeidslivet og lokalsamfunna i Kvam no og i framtida vil vere avhengige av at det finst vidaregåande skuletilbod både innanfor studieførebuande retningar og yrkesfag, skriv Jostein Ljones og Alexander Fosse Andersen.


I samband med handsaming av skulebruksplanen for Hordaland fylkeskommune i 2012 vart det vedteke å slå saman Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas til ein skule. Ny skule skal i framtida samlokaliserast i Norheimsund. Dette vedtaket vart stadfesta ved rullering av skulebruksplanen i 2016. Seinare har skulane vorte administrativt samanslått til ein organisasjon, og fekk hausten 2017 namnet Kvam vidaregåande skule. Etter planen skal den nye skulen stå klar i 2027.

Senterpartiet har ved alle handsamingar av skulebruksplanen vore tydeleg på at det er stor trong for eit godt offentleg vidaregåande skuletilbod i Kvam. Me har kjempa for at Kvam vidaregåande skule både skal ha studieførebuande tilbod og yrkesfaglege tilbod tilpassa lokale tilhøve. Det kjem me òg til å gjere framover. Arbeidslivet og lokalsamfunna i Kvam no og i framtida vil vere avhengige av at det finst vidaregåande skuletilbod både innanfor studieførebuande retningar og yrkesfag som gir ungdomar høve til å ta vidaregåande utdanning lokalt i Kvam. I tida fram til skulen kan samlokaliserast i nye lokale, er det viktig at Kvam vidaregåande skule jobbar godt med skule- og organisasjonsutvikling. Då sikrar ein attraktiv skule med god fagkompetanse.


Gjennom oppslag i Hordaland Folkeblad den siste tida har me registrert at det er uro om vedtaket om bygging av ny vidaregåande skule i Norheimsund vil verte gjennomført. Lat oss vere heilt tydelege her: Senterpartiet står bak vedtaket i skulebruksplanen og vil vere ein garantist for at ein ny og flott skule skal stå klar i 2027. Senterpartiet ynskjer eit desentralisert vidaregåande skuletilbod. Då er det er sjølvsagt at det skal vere ein ny og framtidsretta skule i Kvam, til glede for elevar, tilsette og lokalsamfunn.

Jostein Ljones, fylkesleiar i Hordaland Senterparti

Alexander Fosse Andersen, nestleiar i opplærings- og helseutvalet i Hordaland fylkeskommune