Publisert 06. oktober 2018 kl. 18.01.

Kvam ut av helseprosjekt


Eit pilotprosjekt viser store gevinstar av auka bruk av teknologi i helsetenesta. Kvam herad trekte seg frå å delta i prosjektet.


Kvam herad var ein av seks kommunar som i vår vart valde ut til å ta del i ei treårig utprøving av medisinsk avstandsoppfølging av kronisk sjuke. Helsedirektoratet har regien.

Prosjektet, retta mot pasientar med mellom anna diabetes, kols og hjarte- og karsjukdommar, inneber at brukarane skal senda eigenmålingar frå medisinsk utstyr via internett til helsepersonell, som følger opp ut frå individuelle avtalar og behov. 18,5 millionar kroner er tildelte prosjektet.


– Rakk ikkje finna erstattar

I juni trekte Kvam herad seg frå deltakinga. Dåverande kommuneoverlege Arne O. Aksnes seier at heradet såg på prosjektet som spanande, og at det passa godt inn i kommunen sin plan for helsetenester, med eit mål om å gi gode og innovative helsetenester til innbyggarar i heile kommunen.

– Prosjektet kunne vore med på å utvikla helse- og omsorgstenestene våre, slik at eldre pasientar med kroniske sjukdomar kan få betre oppfølging i heimen og redusera og kanskje unngå forverringar og komplikasjonar hos desse, skriv Aksnes i ein e-post til HF.

– Kvifor trekte kommunen seg?

– Ein av fastlegane var tiltenkt ei sentral rolle. Etter ei totalvurdering valde legen å trekka seg ut – dels fordi det viste seg å vera meir arbeidskrevjande enn vedkommande først hadde sett føre seg, og dels av personlege årsaker. På grunn av tidsfristar frå sentralt hald lét det seg ikkje gjera å finna ein erstattar. Kommunen valde difor å trekka seg, slik at eventuelle andre kommunar kunne få prosjektmidlane.

Aksnes opplyser at fleire av fastlegane i kommunen seinare melde interesse, med eit utval av aktuelle pasientar.


Positive gevinstar

Sidan 2015 har Trondheim kommune, Sarpsborg kommune, Stavanger kommune og fire bydelar i Oslo delteke i prosjektet. Frå hausten av skal seks nye kommunar i gang med ny utprøving.

Førebelse funn frå utprøvingane viser gevinstar hos brukarane og tenestene. Brukarane opplever betre oppfølging, kontroll og tryggleik, opplyser stortingsrepresentant for Hordaland, Torill Eidsheim (H), som sit i helse- og omsorgskomiteen. Ho fortel at det er eit mål å inkludera kommunar av ulik storleik og med ulik geografisk plassering og avstand til sjukehus. Prosjektet har styrkt hypotesen om at det er store gevinstar ved å innføra større bruk av teknologi i helsetenesta, skriv ho.


– Framtidsretta

Aksnes meiner prosjektet og temaet er spanande.

– Teknologi i helsetenesta er framtidsretta. Prosjektet er ein god metode for å prøva korleis ulike teknologiske løysingar fungerer i praksis, i kva grad dei kan gi pasientar betre tryggleik og kunnskap om eiga helse og omsorgsbehov, og vera arbeidssparande for helsepersonell. Det er viktig å finna rett balansegang mellom teknologi og behov for menneskeleg kontakt, meiner han.

Eidsheim synest det er leitt at Kvam har trekt seg.

– Prøving av ny teknologi kunne gitt innbyggarane i Kvam tettare og betre oppfølging. Eit døme er diabetes, der ein med ulike målingar vil kunna oppdaga og starta behandling av andre sider av sjukdomsbiletet, skriv ho til HF.

Larvik kommune tek Kvam sin «plass» i prosjektet.

Aksnes er formelt tilsett som kommuneoverlege i Kvam herad til 1. desember. Etterfølgar Dag Erlend Skjelbreid har starta i jobben ein dag i veka i ein overgangsperiode. Helse- og omsorgssjef Åslaug Bøhn Botnen held «styringa» i overgangsperioden.