Publisert 04. oktober 2018 kl. 10.58.

Kastar seg over skuleutbygging


I staden for å granska arbeidsmiljøet vil kontrollutvalet sjå nærare på skuleprosjektet – medan det går føre seg.


Kommunestyret i Jondal vedtok i 2016 fire felt som utvalet skal gjennomføra ein såkalla forvaltingsrevisjon på. Det eine, rutinar og praksis ved tildeling av omsorgstenester i pleie og omsorg, er alt granska. Eit anna, føreslege av Magnar Sollesnes (Sp), var «rutinar og praksis for å ha eit godt arbeidsmiljø i organisasjonen».

Ettersom arbeidsmiljøet har vore eit stort tema i kommunen, studert i mellom anna to advokat-rapportar, har utvalet tidlegare utsett denne revisjonen.

Kontrollutvalssekretær Per Eikeland meiner revisjonen bør utsetjast igjen til neste år, ettersom kommunen treng tid til å få orden på arbeidsmiljøet. Dermed sit ein att med eitt felt i kommunestyrevedtaket, nemleg eigedomsforvalting i kommunen, men heller ikkje dette bør prioriterast no som kommunen nett har fått nye rutinar på feltet, meiner Eikeland.

Han tilrår i staden å tinga ein forvaltingsrevisjon av det pågåande byggjeprosjektet på skulen.

Nærare bestemt vil han granska «retningsliner og praksis som har vore nytta ved rehabiliteringa av symjehallen», og «retningsliner og praksis som er tenkt nytta i samband med dei komande byggjestega». Målet er eit framlegg om «eventuelle endringar av lokalt regelverk og lokal praksis».


– Ofte kjem forvaltingsrevisjonane i etterkant for å avdekkja feil og manglar. Det er sjølvsagt viktig for å kunna læra av tidlegare feil. Men endå betre vil det vera dersom forvaltingsrevisjonen kan medverka til at prosjekt vert gjennomførte på ein best mogeleg måte. Dersom me no tingar ein forvaltingsrevisjon som kan undersøkja kva retningsliner og praksis kommunen har ved tinging og oppfølging av store byggjeprosjekt, kan denne avdekkja manglar, men kanskje like viktig kan ein slik revisjon bevisstgjera dei tilsette som har ansvaret for prosjekta både teknisk og økonomisk, skriv Eikeland.

Kontrollutvalet drøftar saka fredag. I møtet skal rådmann Reidar Isdal orientera om arbeidet med å få eit betre arbeidsmiljø.