Publisert 21. september 2018 kl. 13.45.

Reknefeil aukar kostnad med mange millionar


Opprustinga av skulen i Jondal kan i alt kosta kommunen 107 millionar kroner, 20 millionar meir enn tidlegare skissert.


Årsaka er at kostnaden med byggjetrinn 2, skulen og administrasjonsdelen, «har vist seg å vera feil.» I tillegg må kommunestyret velja om det vil ha ei lett eller tung rehabilitering av bygga. Tung vil kosta 107 og lett 93 millionar kroner.


Eit halvt mål feil

Ei viktig årsak til avviket er at OG arkitekter AS og Ivest Consult AS i høvesvis skisseprosjektet og prosjekteringa har rekna ut to vidt ulike areal. Differansen er på heile 544 rutemeter. Dessutan har sistnemnde selskap rekna på tung rehabilitering som stettar krava i teknisk forskrift, medan fyrstnemnde har rekna på lett rehabilitering.

Ifølgje rådmannen har konsulentar slege fast at ventilasjonsanlegget truleg er for dårleg til å stetta offentlege krav. I tillegg føreslår prosjekterande mellom anna etterisolering, byte av mange vindaugo og nytt elektrisk utstyr.

Rådmannen tilrår å velja det dyraste alternativet. Lett opprusting vil krevja diverse dispensasjonar, og skulen vil trenga større rehabilitering i nær framtid. Tung opprusting fører til ei større økonomisk last, nærare bestemt kring éin million kroner i ekstra finansutgifter per år.

– Lett rehabilitering vil gjera at me berre dyttar eit problem framfor oss. Kostnaden er monaleg, men naudsynt, skriv rådmannen.


Strammare økonomi

Han opplyser at det førebelse budsjettarbeidet for perioden 2019–2022 syner at ein må saldera kring tre millionar kroner. I tillegg veit ein at kostnaden med det fjerde byggjetrinnet, ombygging av gymsalen til kulturskule, enno ikkje er kvalitetssikra.

Fellesnemnda for samanslåinga til Ullensvang kommune vedtok torsdag økonomiske styringsreglar. Kommunane vert oppmoda om å tilnærma seg måla i 2019.

Rådmannen slår fast at ein svakare økonomi i den nye kommunen kan få følgjer for prosjekt som er starta, men ikkje ferdige. Han tilrår altså likevel å innarbeida tung opprusting inn i budsjetta for dei neste åra.

HF har spurt administrasjonen kva ansvar arkitektselskapet har dei økonomiske følgjene av reknefeilen, og bede om innsyn i avtalen med selskapet, men har fredag ettermiddag enno ikkje fått svar.