Publisert 13. september 2018 kl. 21.28.

Manar varsamt til å stramma inn i 2019


Kva føringar skal ein ha for pengebruken i Ullensvang kommune?


Spørsmålet ligg på bordet til fellesnemnda i Odda 20. september. Framlegget frå prosjektleiar Ole-Jørgen Jondahl er følgjande:

• Netto driftsresultat skal vera 4 prosent av brutto driftsinntekter.

• Disposisjonsfondet skal utgjera 10 prosent av brutto driftsinntekter.

• Netto lånegjeld skal vera under landsgjennomsnittet utanfor Oslo, målt i prosent av brutto driftsinntekter.

Ei gruppe med mellom anna tillitsvalde, folkevalde og økonomar har arbeidd med handlingsreglane. Dei har kartlagt dagens reglar i Odda, Jondal og Ullensvang. Arbeidet røper at det sprikjer. Medan Odda til dømes skal ha eit netto driftsresultat på 6 prosent, er jondølingane nøgde med minst 0,5 prosent. I Ullensvang er målet 1,75 prosent, i tråd med det statleg tilrådde minstemålet.

Ifølgje tilrådinga skal måla vera oppnådd innan utgangen av 2022. Vel å merka skal målet for netto driftsresultat vurderast på nytt så snart målet om storleik på sparegrisen er nådd.

1. august stod i alt 133 millionar kroner i disposisjonsfonda i dei tre kommunane. Det inneber at ein manglar 9,7 millionar på å nå det nye målet. Jondal og Ullensvang ligg best an, medan Odda har mindre i bingen.


Dagens lån er handterlege for den nye kommunen, men planlagde investeringar dei neste åra medfører samla lån på 1,5 milliardar kroner i 2021. Jondahl skriv ikkje direkte at kommunane må vurdera investeringane ein gong til, men nøyer seg med følgjande:

– Det er viktig at ein ser behovet i kommunane samla og byggjer for framtida.

Han tilrår at fellesnemnda oppmodar kommunane om å tilnærma seg dei nye måla allereie i 2019. Kva det tyder i praksis, vil tida visa.