Publisert 10. september 2018 kl. 17.52.

Trafikktryggleiken ved Kvam ungdomsskule

På årsmøtet i Øystese grendautval (ØGU) 15.03.2018 vart laget oppmoda om å engasjera seg i spørsmålet om trafikktryggleiken ved Kvam ungdomsskule. Fleire meinte løysinga slik ho var utforma, ikkje gav god nok sikkerheit for elevane, og at dette var ei sak fleire enn skulane og FAU burde ha meiningar om. Det har m.a. ført til at ØGU har sendt brev til skulane, der ein har uttrykt ei bekymring for situasjonen slik han er, og eit ynske om samarbeid med alle relevante partar for å finna betre løysingar.

Den 26.04.18 vart det såleis kalla inn til ei synfaring i området, der teknisk sjef Lars Ese Ur, trafikktryggleiksansvarleg Nils Eivind Stranden, Terje V. Hoel frå Statens vegvesen og ØGU møtte. I ein større artikkel i HF 31.08. kunne ein lesa at rådmannen hadde uttala at «situasjonen er ikkje ideell», men gode løysingar kunne ingen då koma med.

På eit seinare møte den 04.09. møtte igjen Lars Ese Ur, Nils Eivind Stranden, Jarle Flotve, Reidar Bjørke frå Tide og ØGU – medan FAU hadde meldt forfall. Temaet var plassering av gangfelt. Frå før var her oppmålt eit område som skulle visa kvar elevane skulle gå, men det fungerte ikkje. Frå Statens vegvesen får vi vita at glidekantstein er å føretrekkja i staden for oppmerking, og dermed det dei tilrår.


Det vart likevel peika på at ein overgang der det er ynske om den, ville skapa problem for bussane, det er opptil 6–7 bussar som har trong for plass ved levering og henting.

Etter kvart har fleire løysingar vorte kasta fram frå fleire hald, men felles for dei alle er at dei vil vera mellombels. Den beste og varige løysinga er å få på plass ny tilkomst og bussplass ovanfor idrettshallen, slik det er vist til i kommuneplanen. Men denne løysinga vil bli dyrare, seier Ese Ur, og pengane finst ikkje.

Er det politikarane som seier det?

Heller ikkje er det svar å få når denne løysinga kan koma, og i mellomtida vil ein måtta leva med ein trafikktryggleik alle meiner ikkje er god nok.

Så kan ein spørja kvifor det ikkje finst pengar til slike viktige oppgåver som denne, når kommunen ser seg råd til å byggja på rådhuset til 30–40 millionar. Var det eit prekært behov kommunen her hadde?

Friskt i minnet sit òg at den tidlegare rådmannen bad om ein million for å finna ut kvar kommunen kunne spara pengar. Resultatet har vi ikkje høyrt, men den nye rådmannen, som var økonomisjef på denne tida, sit nok med den beste kunnskapen her, så spørsmåla går direkte til henne: Kva har kommunen spart ved å:


– flytta legevakta til Toloheimen?

– samstundes kva kommunen og helsepersonell meiner vart betre med den nye plasseringa (beliggenheita)?

– flytta hjelpemiddelsentralen til Toloheimen (i reknestykket inngår og tap av det vi meiner burde vore brukt til hardt tiltrengde sengeplassar i denne etasjen)?

– flytta vaktmeistrane til ny plass?

– flytta biblioteket?

Så er det viktig å få svar på kvifor kommunen fekk store millionoverskridingar på Norheimsund barneskule. Kvam ungdomsskule heldt budsjettet – og vi spør korleis desse to prosjekta kunne enda så ulikt?

Som ei forklaring på våre spørsmål bør det vera innlysande at vi alle har krav på å vita korleis kommunen forvaltar våre skattepengar, og at vala som blir gjorde, er tekne ut frå korleis ressursane best kan brukast.

Vi ser fram til svar i Hordaland Folkeblad.

Øystese, 10.09.2018

Øystese grendautval

Styreleiar Kristi Opsanger