Publisert 06. september 2018 kl. 09.00.

Samlokalisering av vidaregåande skule i Kvam


– Uttalen til Berdal har skapt usikkerheit og uro hos elevar, lærarar og bygdefolk, skriv Kristi Opsanger.


I ein artikkel i Hordaland Folkeblad 24.08. – med overskrifta «Vurderer å samla elevane på éi tomt» – uttalar Odd Bjarne Berdal, regionleiar i Voss og Hardanger fylkeskommunale opplæringsavdeling, at det mest føremålstenlege alternativet truleg vil vera ei samlokalisering på skulen i Steinsdalen.

Ved å uttala seg slik legg han føringar for kva opplæringsavdelinga for vår region oppfattar som «føremålstenleg», og seier samstundes kva Norconsult bør ha i bakhovudet når dei skal koma med sin analyse, tinga av fylkesrådmannen.

Men skulane skal likevel vurderast på lik linje, heiter det.

Uttalen til Berdal har skapt usikkerheit og uro hos elevar, lærarar og bygdefolk, ettersom han på førehand synest å ha konkludert før analysen ligg på bordet! Ein må då kunna spørja kvifor ein i det heile tingar denne analysen?

Vi tillèt oss då å stilla Odd Bjarne Berdal følgjande spørsmål, knytt til det han uttalar i Hordaland folkeblad:

1. Korleis vurderer du dei auka transportkostnadane fylket får ved å måtta transportera elevane til nødvendige avdelingar for fysisk aktivitet (idrettsanlegg)?


2. Miljøaspektet blir i dag mykje meir vektlagt enn tidlegare. Meiner du at dette er teke omsyn til når du veit at transportbehovet blir ein viktig del ved denne plasseringa? Ålvikelevane vil t.d. få om lag 2 mil ekstra køyring kvar dag.

3. Elevar og politikarar har sagt at skulen må liggja sentralt. Er dette omsynet vareteke her?

4. Er det grunn til å tru at elevsøknaden til den vidaregåande skulen i Kvam vil bli påverka ved denne plasseringa? (At andre skular i Hordaland blir føretrekte?)

5. Kvam ungdomsskule er å oppfatta som ein rekrutteringsarena til den vidaregåande skulen i Kvam. Den ligg så å seia vegg i vegg med gymnaset. Elevar herifrå får i dag tilbod om å følgja undervisninga i enkelte fag, og elles gjera seg kjende med kva skulen har å tilby. Denne forma for hospitering er svært verdfull for elevane, og avstanden er berre to minutts gange til lokala. Kva er di oppfatning dersom dette tilbodet kan forsvinna?

6. Til slutt: Korleis vurderer du nærleiken til Hardangerbadet i lys av det utviklingspotensialet skulen kan ha med dette? Vi tenkjer då i særleg grad på eit utvida idrettstilbod, helsefaglege tilbod, og gjerne nye fagområde?


Årsaka til vårt engasjement i denne saka er eit ønske om at elevane må få dei beste og framtidsretta tilboda – og at det er desse omsyna som må bli lagt til grunn for dei val fylket her skal ta.

Vi ser fram til dykkar snarlege svar i Hordaland Folkeblad.

Øystese, 30.08.18

Øystese grendautval

v/ styreleiar Kristi Opsanger