Publisert 06. september 2018 kl. 19.58. Oppdatert 06. september 2018 kl. 20.57.

«Con Amore»-eigar fekk bot


Espen Koldal må betala 45.000 kroner til Kvam herad.


Det skriv juridisk rådgivar i Kvam, Trude Birknes Buene, i eit brev til Koldal.

«Con Amore» (biletet), skuta kjend frå Fjorden Cowboys, sokk ved Kaldestad i mars i fjor og vart heva i februar, etter at kommunen truga med ei tvangsmulkt på 3.000 kroner dagleg.

I brevet med varsling om tvangsmulkt, som vart sendt 1. desember i fjor, bad heradet dessutan om dokumentasjon på at båten var levert til eit godkjent mottak.

Sidan båten vart heva 23. februar, har heradet fleire gongar etterlyst dokumentasjon på at eventuelle restar etter båten og hevingsarbeidet på fjordbotnen er rydda, og kva som har skjedd med båten. Fristen vart først sett til 9. mai, deretter utsett til 20. august.

Det siste brevet til heradet frå Koldal er datert 7. mai. I brevet skreiv Koldal at opprydding på fjordbotnen var under planlegging og skulle verta utført i mai, og at båten var hoggen og brent.

Buene etterspurde dokumentasjon på kvar og korleis båten har vorte brunne, og på at restane etter båten er leverte til godkjent mottak, pluss bilete av at fjordbotnen er rydda. Sidan har Koldal ikkje svara.


Buene viser til det opphavlege vedtaket om tvangsmulkt på 3.000 kroner per dag, og skriv at Kvam herad har bestemt å krevja inn tvangsmulkta, sidan den siste fristen ikkje er overhalden.

Ein løpande frist er ikkje føremålstenleg, skriv Buene, og heradet har difor valt å fastsetta bota som ei eingongsmulkt, med utgangspunkt i 3.000 kroner per dag frå fristen 20. august – til saman 45.000 kroner.

Dersom summen ikkje vert betalt, kan heradet tvangsinnkrevja bota ved hjelp av namsmannen.