Publisert 03. september 2018 kl. 21.14.

Slaktar badehusvurdering i Jondal kommune


Badehuset som allereie er støypt ved Akkjerhaugen hotell i Jondal, slapp ikkje gjennom nålauga til Fylkesmannen.


Kommunen må handsama saka på nytt på grunn av at saka er altfor dårleg greidd ut. Vedtaket om løyvet til huset er oppheva på grunn av sakshandsamingsfeil.

HF har omtala saka ei rekkje gonger. I april i år, ni månader etter at søknaden kom frå Acos Invest AS, gav rådmannen administrativt løyve. Granne Torleiv B. Jondahl klaga på vedtaket, og klagen vart avvist av dei folkevalde. Saka vart aldri send på høyring til Fylkesmannen av di rådmannen meinte tiltaket ikkje trong dispensasjon.


Etterlyser vurderingar

Fylkesmannen slår hardt ned på grunngjevinga til kommunen. Kommunen har ikkje opplyst kva plan han har teke utgangspunkt i då saka vart vurdert. I søknaden er det vist til reguleringsplanen, medan nabovarselet opplyser at kommuneplanen gjeld. Fylkesmannen slår fast at kommuneplanen gjeld for området, og at tiltaket ligg i både eit fri- og næringsområde. Dette burde vore teikna inn i søknaden og drøfta av rådmannen.

Fylkesmannen synest den to setningar lange vurderinga av tiltaket ikkje er tilstrekkeleg til at alle relevante omstende er vurderte. Strandsonevernet er ikkje drøfta eller omtala i søknaden, trass i at klagar Jondahl påpeika dette undervegs. Heller ikkje har rådmannen drøfta om tiltaket er i tråd med føresegnene i planen eller målsett kva avstanden er til sjøen.

Fylkesmannen påpeikar dei strenge reglane for bygging i 100-metersona langs sjøen, og minner om at byggjeforbodet gjeld uansett om tiltaket er i tråd med arealføremålet.

I søknaden vart det opplyst at han ikkje trong dispensasjon fordi han hadde ein avtale med Jondal kommune. Fylkesmannen forstår ikkje kva dette skal tyda.


– Det ligg såleis føre sterk tvil om saka er vurdert rett, skriv Fylkesmannen.


Ville ikkje svara

HF stilte tidlegare i år ei rekkje spørsmål om mellom anna vurderingar av arealføremålet og strandsonevernet, men han ville ikkje svara. Det fekk vera opp til Fylkesmannen å vurdera sakshandsaminga, var svaret avisa fekk. No lyt han altså vurdera desse emna i ei ny saksutgreiing.

Årsaka til at rådmannen meinte tiltaket ikkje trong dispensasjon frå arealføremålet, er at tiltaket er vurdert som offentleg ettersom ordførar Jon Larsgard (Sp) har signert ein bruksrettsavtale som bind kommunen til å betala ein del av driftskostnadene. Denne vurderinga vart vel å merka ikkje omtala i saksutgreiinga i april.

I plan- og driftsutvalsmøtet før sommaren fekk Olav-Magnus Hammer (Ap) fleirtal for å be rådmannen leggja fram ei sak der det vert vurdert om ordføraren hadde ryggdekning for å inngå bruksrettsavtalen. Saka er ikkje komen enno.

Kommunen ville ikkje føra tilsyn, sjølv om bygginga av badehuset var i gang lenge før løyvet vart gjeve. Søkjaren meinte rådmannen i praksis gav løyve då han ikkje handsama endringsmeldinga i fjor sommar innan fristen.