Publisert 26. august 2018 kl. 22.04.

Nektar for at kontrollutvalet har spreidd varsel i Jondal


Forvirring om informasjonsflyt og spørsmål om mistillit til kontrollutvalet var mellom ingrediensane som dukka opp i møtet om varslingssaka mellom kontrollutvalet og formannskapet fredag.


Formannskapet – etter initiativ frå ordførar Jon Larsgard (Sp) – kom til kontrollutvalet sitt bord fredag for å drøfta kritikken som kjem fram mot utvalet i granskingsrapporten frå Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA (SBDL).


Ville ikkje drøfta

Dei folkevalde vart møtte av ein kontrollutvalsleiar som straks gjorde det klart at utvalsmedlemene av omsyn til teieplikt ikkje kunne drøfta innhaldet i varslingssaka. Leiar Egil Hamarsland sa at han ikkje eingong kunne stadfesta så mykje som at varselet som er referert ordrett og omtala i advokatrapporten, er det same som det utvalet har teke imot. Han avviste at utvalet har gjeve andre tilgang til dokumentet.

Larsgard svara at SBDL har teke imot dokumentasjon frå kontrollutvalet, noko Hamarsland fleire gonger nekta for. Ordføraren spurde utvalssekretær Per Eikeland, som vedgjekk at han har sendt SBDL dokument, men ikkje hugsa om han har sendt sjølve varselet til advokatane.

Formannskapsmedlem Olav-Magnus Hammer (Ap) sa at han vart overraska over den uklare informasjonsflyten, og at ein må få avklara kven som har gjeve kva informasjon til SBDL. Han er dessutan redd for at SBDL har hatt tilgang til mindre informasjon enn kontrollutvalet har hatt i saka, og at konklusjonane difor kan byggja på sviktande grunnlag.


Vil ha nytt vedtak

Etter mykje om og men fekk Larsgard gå gjennom presentasjonen av sakshistorikken og fortelja om ærendet til formannskapet, som vel å merka ikkje har handsama saka eller gjort noko vedtak.

Larsgard tok til orde for at utvalet bør gå gjennom eigne vedtak i lys av SBDL-rapporten, og eventuelt gjera eit nytt vedtak som gjev det Larsgard kallar ei tydelegare avslutning på saka enn «frikjenninga» i granskingsrapporten gav. Det er i tråd med kravet om ei tydeleg avslutning frå advokaten til tidlegare landsbylos Sigrid Brattabø Handegard, fremja i eit brev til kommunen 5. oktober i fjor.

– Kontrollutvalet konkluderte berre om generelle brot. Ingen vart kvitterte ut eller kritiserte. Det står ingen plass i vedtaket at det ikkje var mistanke om korrupsjon, sa Larsgard.

Det var ikkje naudsynt, meiner sekretær Eikeland. Han minte om at dei fire forundersøkingane som varselet førte til, avdekte fleire feil, men ikkje noko grunnlag for mistanke om korrupsjon eller nye granskingar. Men kanskje kunne det vore uttrykt tydelegare i vedtak i utvalet, sa han.


– Når ein har fire undersøkingar som ikkje konkluderer med korrupsjon, har utvalet konkludert med at det ikkje er grunnlag for påstandane, sa han.

– Den største utfordringa er at utvalet ikkje kan retta seg etter eller lata seg påverka av rykte og lekkasjar. Dei florerer, og det er tragisk, men me kan ikkje uttala oss om slikt, sa Egil Hamarsland.


Kritikk og sjølvkritikk

Magnar Sollesnes (Sp) sa at vegen vidare vert bratt om ingen vil ta sjølvkritikk. Hamarsland sa at han ikkje hevdar at kontrollutvalet ikkje kunne gjort noko annleis, men at utvalet har arbeidd med saka ut frå føresetnadene det har.

Flatebø sa at utvalet ikkje er feilfritt, men har arbeidd med emne som det helst ikkje skal arbeida med.

Olav-Magnus Hammer (Ap) etterlyser ein overordna debatt i kommunestyret om kven som har det politiske ansvaret for arbeidsmiljøproblema i Jondal dei siste åra. Det kunne vore teke grep før, meiner han.


Vil ikkje meir

Varaordførar Reidun Haugen Dalseth (KrF) sa at ho ikkje trur ein kjem vidare ved å gå nye rundar. Ho viste til at jondalssakene er omtala av både fleire aviser og NRK.

– Kor langt kjem me med å problematisera og problematisera? Kvar går me i sirkel? Saksgangen har kanskje ikkje vore til punkt og prikke, men det endrar ikkje konklusjonane. Me må ha ein tanke om kva me vil med det me driv med, sa ho.

Klare konklusjonar om vegen vidare gav møtet ikkje. Ifølgje ordføraren vil rådmann Reidar Isdal i fyrstkomande kommunestyremøte leggja fram ei politisk sak i kjølvatnet av SBDL-rapporten.

HF stilte 29. juli kommunen spørsmål om kven kommunen eventuelt fekk varselet frå, når det hende, og kven det vart formidla vidare til. Kommunen har enno ikkje svara. HF har i helga bede kontrollutvalet opplysa om kva dokumentasjon utvalet har sendt frå seg.