Publisert 21. august 2018 kl. 06.00.

Nærpolitireforma – korleis er det med politiet sine lovnader?

24. august 2016 tromma politimeisteren i Vest saman alle ordførarane i sitt distrikt til dialogmøte om NÆRpolitireforma. Målet med reforma var (er?) eit meir tilgjengeleg og tilstadeverande politi med god lokalforankring og samhandling. Politiet skulle vera operativt, synleg og tilgjengeleg. Ein skulle ha kapasitet til både å førebyggja og etterforska. Gjennom eit kompetent og effektivt nærpoliti skulle ein sikra innbyggjarane sin tryggleik.

Vidare vart me orienterte om at me skulle få likare polititenester med betre kvalitet over heile landet.

Det vart utarbeidd ei risiko- og sårbarheitsvurdering (ROS-vurdering) av dei tenestestadane i Vest politidistrikt som vart føreslått nedlagde. Her heiter det m.a.:

• «Legges tjenestestedene ned er det sannsynlig at politiansatte flytter ut fra de folkefattige områdene. Dermed mister politiet den detaljerte lokalkunnskapen som kan bidra til å løse oppdrag på en smidig måte.

• Politiets tilgjengelighet og nærhet til de minste lokalmiljøene er ikke forankret i politilokaler som står tomme store deler av uken. Det finnes konsekvensreduserende tiltak som ivaretar både kravet til tilgjengelighet og nærhet på bedre måter, og samtidig bedre ivaretar de øvrige målene med reformen.»


ROS-vurderinga omtalte vidare ei rekke såkalla konsekvensreduserande tiltak knytte til kommunar som mistar tenestestaden. M.a. skulle dei nye tenestestadane organiserast slik at:

• Dei var meir robuste og berekraftige.

• Dei skulle kunne tilby eit meir mobilt politi som kan vera der folk bur i større grad.

• Tilbod, tilgjengelegheit, responstid og synlegheit skulle styrkast.

• Mobile einingar skulle kunne opprettast der det trengst.

• Arbeidsmetodikk, betre teknologi og organisering skulle gjera det mogleg å etablera det som vart kalla «Politiarbeid på staden».

• Ein såkalla politikontakt skulle sikra betre kontakt med kommunane.

Vidare skulle politirådet profesjonaliserast, politiets nettsider byggast ut for å betra samhandlinga med innbyggjarane, og ein skulle styrka samarbeidet med kommunen om beredskap.

Desse «avbøtande tiltaka» var ein føresetnad for å kunna leggja ned 20 lensmannskontor:

«Ut fra denne ROS-vurderingen og under forutsetning av at de risiko- og sårbarhetsreduserende tiltakene som er beskrevet over, iverksettes med støtte fra den tjenesteenheten og geografiske driftsenheten tjenestestedet organiseres under foreslår vi ...»


Eg stiller spørsmål om føresetnadane for å kunna leggja ned dei 20 lensmannskontora er til stades.

Spørsmåla me som bur i kommunar med nedlagde lensmannskontor, vil vurdera nærpolitireforma ut frå er:

• Har me fått eit politi som er meir tilstadeverande med god lokal forankring?

• Er politiet meir operativt, synleg og tilgjengeleg?

• Har politiet kapasitet til å førebyggja og etterforska?

• Har nærpolitireforma gitt oss eit politi som sikrar innbyggjarane sin tryggleik?

Kort sagt: Held politiet lovnadane sine i NÆRpolitireforma?

Eirik Haga (Ap),

ordførar i Vaksdal