Publisert 03. juli 2018 kl. 15.12.

Innspill til Kvam herad sin arealplan


– Både kommunen og andre var sterkt engasjert mot «monstermaster» da linjen Sima–Samnanger ble bygget, det er ønsket at Kvam herad ser samme verdi av en urørt område rundt Kvamsøy, skriv Anders Geertsen.


Ber med dette om at nytt akvakultur område ved Kvamsøy tas ut av arealplanen.

Ifølge Havforskningsinstituttet sin rapport «Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs norskekysten i 2017» punkt 5.3 er lakselusinfestasjon i Hardangerfjorden høy.

I Ålvik i indre del av Hardanger- fjorden ble prevalens i uke 22 beregnet til 89 % med en gjennomsnittlig intensitet på 36 lus. En andel på 58 prosent av sjøørret fra Ålvik hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt. I Samnangerfjorden (Samnanger) ble det funnet lus på 71 prosent av fisken i uke 23. Gjennomsnittlig intensitet ble beregnet til 19 lus, og en andel på 36 prosent av de undersøkte individer hadde mer enn 0,1 lus per gram kroppsvekt (figur 17).

(Havforskningsinstituttet, 2017)

Høye verdier av lakselusinfestasjon på vill laksefisk er et sterkt argument for ikke å plassere et oppdrettsanlegg midtfjords som med stor sannsynlighet vil bidra til økt forekomst av smittefare for alle laksefisk som passerer på sin vei mot indre Hardangerfjorden.

Et annet sterkt argument for å beskytte Hardangerfjorden mot lakseoppdrett er den genetisk påvirkning i villaksbestandene. Ifølge rapporten «Genetisk påvirkning av rømt oppdrettslaks på ville laksebestander» (Havforskningsinstituttet, status 2017), er det påvist høyt signifikant og stor endring av villaksens genom i Øysteseelven, Steinsdalselven og Granvinselven. Det er derfor ikke ønsket og kan ikke anbefales å plassere et nytt anlegg eller flytte allerede eksisterende anlegg til området ved Kvamsøy, som både er mer værutsatt og mer sentralt plassert enn eksisterende anlegg.


I Hordaland Folkeblad skrev Karsten Mæhl nylig et leserinnlegg imot plassering av oppdrettsanlegg ved Kvamsøy, der han argumenterte for at området bør bevares og prioriteres for rekreasjon og fritidsbruk. Det er et sterkt ønske at Kvam herad tar hensyn til Mæhl sine argumenter og ser verdien området slik det framstår i dag uten oppdrettsanlegg. Å bevare områder for natur og friluftsliv er viktig for både turister som bruker hurtigbåt innover fjorden, lokale og andre i fritidsbåter, gjester på stranden i Øystese og for kommende brukere av Hardangerbadet.

Både kommunen og andre var sterkt engasjert mot «monstermaster» da linjen Sima–Samnanger ble bygget, det er ønsket at Kvam herad ser samme verdi av en urørt område rundt Kvamsøy.

Oppdrettsaktivitet i Hardanger- fjorden bør ikke økes så lenge det ikke finnes noen bærekraftig løsning på 1. luseproblematikk, 2. bruk av kjemikalier med risiko for å skade andre krepsdyr og 3. den genetiske påvirkning fra rømt oppdrettsfisk på villaks.

I tillegg til at området rundt Kvamsøy bør bevares slik det fremstår i dag av hensyn til sin kvalitet som friluftslivområde.


Anders Geertsen

Referanser:

https://www.hi.no/filarkiv/2018/02/4_2018_lakselus_2017_web.pdf_1/nb-no

https://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/april/romt_oppdrettslaks_pavirker_genetikken_til_ville_laksebestander_langs_hele_kysten/nb-no