Publisert 29. juni 2018 kl. 10.00.

Ny Strandebarmheim på Tangerås


– Det er på Tangerås moglegheitene for utvikling ligg, skriv Hallgeir Aase.


Tangerås – 12.6.18 gjekk eit samla Kvam heradsstyre (HST) inn for Tangerås som stad for ny Strandebarmsheim (SH). Det er gledeleg, det er der moglegheitene for utvikling ligg. Difor er det rett å satsa der. Det har såleis ikkje noko med eit ugrunna ønskje å gjera (det er vakkert både på Børsheim og Tangerås). Grunngjevinga mi er i tillegg til det som er sagt om samarbeid med skule og andre aktørar i bygda, og at det er ein sentral plass å bu for dei hjelpetrengande. Dei kan lettare bli eit «midtpunkt» i bygda, og det kan vera lettare å til dømes leggja aktivitetar, møte og anna, dit. Ein form for kafeteria vil «trekkja inn» bygdefolk, og kunna vera ein treffstad, eller ventestad for til dømes folk som skal til lege og fysioterapeut. Også det at ein som eldre også kan ha eit aktivt liv, komma seg ut og ha plass og høve til å gå/trilla/køyra stol rundt bygget og driva eigentrening i nærområdet med universelt tilrettelagde vegar, er svært viktig (slikt er ikkje plass til på tomta på Børsheim). Likeins høve til å nytta tilrettelagde trim- og fritidsaktivitetar ute. «Eldreomsorga» har gått frå ein passiv tanke; eit rom (og ikkje så mykje meir, «oppbevaring»), til aktive liv også som eldre; ja, aktive heile livet! Dette er også sentralt i den nye stortingsmeldinga (nr. 15) «Leve heile livet» (som er under utarbeiding). Ei kvalitetsreform, med tanke på kvalitet i kvardagen; fysisk aktivitet kvar dag (helst 1 time) og individuelt tilpassa aktivitetar meir enn i dag (meiningsfulle kvardagar), saman med godt kosthald og god helseteneste. Dette og andre faglege tilhøve, var det ikkje fokus på i HST-debatten, der det mest vart diskusjon om økonomi.


Det er òg positivt at det i vedtaket vart teke inn å leggja til rette for kjøken i ny SH, sjølv om det ikkje vert realisert i startfasen. Det ser ut til at myndigheitene no igjen ser verdien av eigne kjøken, og stimulerer til oppretting av slike igjen.

Faglege tilhøve – Helse-senterdelen er teken ut av prosjektet, og står i vedtaket som ein «opsjon» til samlokalisering med SH seinare. (Ein veit av erfaring at utsetjingar ofte kan bli svært langvarige). Å ikkje byggja samla, svekkjer i utgangspunktet det faglege. Her har Kvam herad høve til å skapa noko ekstraordinært med tanke på framtidsretta og moderne omsorgstenking og samarbeid mellom helse- og omsorgspersonell.

Ved samlokalisering av SB og helsesenter, vil ein få betre fysioterapitilbod til bebuarane på heimen ved felles bruk av lokale og utvida samarbeid mellom kommunal og privat fysioterapeut. Bebuarane får betre høve til eigentrening og lettare tilkomst. Betre legeberedskap for SH, auka tilgang til labtenester og mindre reise- og følgjeteneste for dei som i dag må reisa til lege og fysioterapeut. Utvida dagsenterfunksjon som kan gjera at endå fleire kan bu heime lenger.


Samarbeid med andre – I saksutgreiinga vert det nemnt eit eventuelt samarbeid mellom KH og private. Her må alle tenkja og «snu alle steinar». Det var negativt å sjå at priskalkylane vart så høge at det optimale med å samlokalisera SH og Helsesenter no, av økonomiske grunnar ikkje lèt seg realisera. I så fall må kostnadane ned, og eller andre/ nye finansieringskjelder må inn, men tida for innspel er ikkje lang til «neste runde» i HST i oktober.

Strandebarm 28.6.18

Hallgeir Aase, fysioterapeut