Publisert 13. juni 2018 kl. 00.01.

Lobby eller hobby?

Ja, gode ordførar, for nokre er nok dette heilt rett!

For andre er det nett «hobby». For friviljuge organisasjonar som arbeider på dugnadsbasis er lobby ikkje arbeid. Desse organisasjonane arbeider på dugnadsbasis for fellesskapet, men er ikkje så heldige som heradet, næringar, bedrifter og konsulentar som har dette som ein del av arbeidet.

Heilt konkret døme på dette har me i den aktuelle saka om oppdrettsnæringa sitt ynske om arealet mellom Kvamsøy og Aksnes til nytt oppdrettsareal. Her har heradet tillate utnyttingsinteressene å få legga fram sitt syn for dei folkevalde.

Hadde heradet tillate andre med motsette interesser å få «audiens»? Eller er det kanskje for «farleg» med motsatte syn?

Heradet har snudd i synet på oppdrettsanlegget ved Kvamsøy etter å ha fått «kunnskapsrik informasjon» frå oppdrettarane, dersom me les H. Tveit rett. Kva denne «kunnskapsrike informasjon» består i, seiest det ikkje noko om. Kan t.d. båtfolket, Naturvernforbundet, fiskarane o.s.v. også ha kunnskapsrik informasjon?


Eg synest det er lite tillitsvekkande at det er berre den eine sida som får sleppa til i direkte samtaler med sine synspunkt. Det er fellesskapet sine område det er tale om. Her er det nok fleire enn berre éi brukarinteresse.

Litt info om den frie bruken av området Kvamsøy. I 1990 gjorde underskrivne/gymnaselevar ei gransking av båtbruken der Kvamsøy var turmålet om sommaren. Granskinga vart gjord i samband med Norges Idrettshøgskole-NIH. (NIH Naturforvaltning og Friluftsliv notat nr. 98). Her finn me at i 1990 vart Kvamsøy vitja 326 gonger i sommarmånadane. Dette var i 1990 med den båttettleiken som var då! Korleis er dette i dag, med minst ei 10-dobling av talet på båtar? Dette syner kva verdi dette området har for berre denne eine interessegruppe.

Dette er kanskje annan informasjon enn den lakseoppdrettarane har gjeve for fellesgodet Kvamsøy?!

Eg lurer framleis på kva «den kunskapsrike informasjonen» til oppdrettarane var!

Var det denne informasjonen som snudde Kristeleg Folkeparti i denne saka?


Leiv Sandven,

vegleiar i friluftsliv frå NIH