11. desember 2018

Støttar kraftkroner utan ein knyst

Brorparten av ordskiftet dreia seg om habilitet då politikarane ikkje blanda seg inn i fordelinga av kraftfondet.


11. Desember 2018

Godtek ikkje «ny» kvammapakke

– Nei til den nye takstordninga i Kvammapakken, seier dei folkevalde. Men kva inneber det?


10. Desember 2018

Avtalar samarbeid om at dei ynskjer samarbeid

Helse i Hardanger AS (HIH) håpar å inngå intensjonsavtalar med både Kvam herad og Helse Bergen onsdag.


10. Desember 2018

– To–tre milliardar dyrare i Hisdalen

Ynsket om trafikknutepunkt i Hisdalen vil kosta fleire milliardar kroner ekstra.


09. Desember 2018

Frp vil senka eigedomsskatten

Sidan eigedomsskatten vart innført, har politikarane varsla at dei eigentleg vil fjerna han. Berre Frp vil ta eit fyrste skritt: reduksjon med ein halv promille.


08. Desember 2018

– Prioriterer det viktigaste

Ressursmangel har halde att vedlikehaldsarbeidet i heradet, men det naudsynte har vorte gjort, seier leiar Stein Rykkje.


08. Desember 2018

Dugnadsånd kan hjelpa Strandebarm skule

Grendeutvalet i Strandebarm vil vaska og måla skulen for Kvam herad.


07. Desember 2018

Vil ha full stopp i Ljonesvågen

Arbeidet med produksjonshall i Ljonesvågen kan verta stoppa.


07. Desember 2018

Øystesevassdraget vert verna

No er det formalisert: Regjeringa vil verna Øystesevassdraget.


07. Desember 2018

Knuser sparegrisen for vedlikehald og museumsprosjekt

Dei folkevalde klarar ikkje å venta med å forsyna av havbruksfondet til retningslinene for bruken er på plass. Mest vil dei ofra for å bøta på gamle vedlikehaldssynder.


06. Desember 2018

15-åring vil verta rådmann

Sander Eide Aase (15) frå Tørvikbygd vil verta rådmann i Hurdal. Det førte til fleire presseoppslag.


06. Desember 2018

Ikkje nøgd med forarbeidet for oppdrettsflytting

Nei til oppdrett ved Kvamsøy. Nei til lenging av Damvegen. Nei til byggjegrense på null meter ved sjøen. Og nei til mangt anna.


06. Desember 2018

Krasja i el-boks


06. Desember 2018

Barnevern får bergenshjelp

Barnevernet i Kvam er ikkje rusta til å ta hand om akuttsituasjonar utanom kontortida. No kan heradet få hjelp frå Bergen kommune.


05. Desember 2018

Håpar på kvit vinter

Furedalen alpin er i gang med førebuingane til vinteren.