20. november 2018

Tre av fem gir seg i kvammapolitikken

Berre 33 prosent av dei faste representantane i heradsstyret oppgir at dei vil stilla til attval neste haust.


18. November 2018

Ynskjer sundagsope


18. November 2018

Får hus til jul

Kvam herad har gjeve seg sjølv eit flunkande nytt hus i julegåve. I desember tek dei tilsette i bruk det nye bygget til Kvam familie- og læringssenter (KFL).


16. November 2018

Ja til likeverd, men nei til krav om tingrett

Skal små få like mykje å seia som store kommunar i den eventuelle nye utgåva av Hardangerrådet?


16. November 2018

Meiner kommunale eigedomar bør stellast betre

Vedlikehaldet av bygg og vegar uroar rådmannen.


15. November 2018

Handsamar ikkje oppdrettsstopp som einskildsak

«Ålvik – ei levande bygd» ønsker full stopp i auke av oppdrettsareal i Kvam. Kari Mostad (MDG) fekk ikkje fleirtal for å lova gruppa at Kvam herad vil jobba for ei berekraftig forvalting av fjorden i tråd med vedtekne strategiar.


15. November 2018

– Nei takk til vindmøller!

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) bad om fagleg informasjon av overordna karakter. Heradsstyret i Kvam svara med klar melding.


15. November 2018

Budsjett: Helse og omsorg får meir pengar, men må kutta

Økonomien til Kvam herad er venta å gå i minus i fleire år. No må ein spara og finna nye løysingar, meiner rådmann Anita Hesthamar.


15. November 2018

Ber om gjerde


14. November 2018

Håpar å unngå for mykje utmeldingssnakk

Formalia og frykt for uturvande utgifter kan «tvinga» Odda, Jondal og Ullensvang til å melda seg ut or Hardangerrådet.


14. November 2018

Loddar ut kunst for Syria

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Foreininga Gje håp til Syrias barn vart starta 13. juni i år av engasjerte kvemmingar og syrarar. Gruppa gjev høve til å støtta klinikkar i Idlib i det krigsråka landet gjennom Redd barna.