18. august 2018

Står på sitt ved Ungdomsheimen

Fylkesmannen meiner framleis området ved Ungdomsheimen bør regulerast, men går med på riving.


17. August 2018

For travel i Jondal


16. August 2018

Vil slå beina under draumen om flat veg til Bergen

Fylkesrådmannen vil vurdera motsegn om lang tunnel under Kvamskogen vert utgreidd nærare. Tunnelen vert for dyr, for tidkrevjande og for lite i tråd med føringane for bruk av rassikringskroner.


16. August 2018

Innspel til kommuneplanen: Naturvernforbundet meiner lista ligg altfor høgt

Naturvernforbundet i Kvam kritiserer både planprosessen og sjølve kommuneplanen på ei rekkje punkt.


15. August 2018

Smotthol for utbygging på skogen?

Maren Lerøen får likevel føra opp eit tilbygg nær fylkesveg 7 på Kvamskogen. Den fylkeskommunale klagenemnda har gjort om avslaget som Statens vegvesen gav henne før jul.


13. August 2018

Saknar skikkeleg rullestolheis i badeanlegg

Mange rørslehemma klagar på tilkoma til distansebassenget på Vossabadet. I Hardangerbadet er det planlagt ei løysing som liknar.


12. August 2018

Private omsyn i Jondal stoppar i statleg nålauga

Jondal kommune legg vekt på trong for større plass i dispensasjonssaker. Den slags får ikkje passera hjå Fylkesmannen


11. August 2018

Fleire kvemmingar


10. August 2018

Slapp med fuge(s)skrekken

Kvamskogen og Brottefonn er to av nyleg vedtekne namneformer i Kvam.


09. August 2018

Jaktar på grå skadegjerarar

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Auka bestand av grågås har gjeve bønder i Kvam problem. Løyve til tidleg jakt vart gjeve for å avgrensa omfanget. Nokre av dei felte gjæsene vert mat.


09. August 2018

Fyrste motsegn ved Kvamsøy

Fiskeridirektoratet har fremja motsegn mot akvakulturområdet sør for Kvamsøy.


08. August 2018

Tilrådd oppdrettsflytting vekkjer harme på Linga

Ei rekkje innbyggjarar og Linga hyttelag er mot utviding og flytting av lakseoppdrettsanlegget i Aplavika i akvakulturområde AK12.


06. August 2018

Byter eigar og bygg

Hardanger kontorsenter AS får ny eigar og flyttar til det gamle lokalet til Åtgaum i Straumen senter.