Publisert 16. mai 2018 kl. 06.01.

Kvam – den beste skulebygda!


«I min naivitet hadde jeg tenkt at næringssjefen var en del av heiagjengen vår», skreiv Framnes-lærar Jeanine Heide i eit lesarinnegg i HF. No svarar Jan Tjosås.


Les innlegget til Jeanine Heide her.

Kvam herad er i ein unik situasjon. Då Framnes la om frå folkehøgskule til vidaregåande skule med studiespesialiserande liner, fekk me to vidaregåande skular i ein kommune med rundt 8500 innbyggjarar. Dette gjer at me har dobbelt så mange studieplassar (om lag 550), som elevgrunnlaget i kommunen tilseier. Det gjer òg at me har dobbelt så mange arbeidsplassar knytte til vidaregåande opplæring enn samanliknbare kommunar. Dette er ein svært viktig ressurs for kommunen, då det er mange kompetansearbeidsplassar knytte til skulane, og dei gjev viktige ringverknader.

Underteikna har vore ein av Kvam herad sin deltakarar i gruppa som me har kalla «Skule-næringsliv».

Den vart oppretta etter initiativ frå Martin Risøy, som då var rektor på Norheimsund vidaregåande skule, og bakgrunnen for opprettinga var å betra samarbeidet mellom dei vidaregåande skulane, betra kontakten med ungdomsskulane og ikkje minst: profilera Kvam som skulebygd for tilreisande elevar!

I mange år gav me ut ein felles brosjyre som vart send til alle husstandar i Kvam og nabokommunane, samt nytta på utdanningsmesser og andre stader der ein kom i kontakt med potensielle elevar. Her profilerte me skulane og Kvam som ein god og trygg plass å gå på skule. Dette ut ifrå ei klar forståing om at me ikkje burde konkurrera om dei lokale elevane, men få flest mogleg frå andre stader til å velja Kvam som skulestad.


Elevgrunnlaget i Kvam går ned på grunn av mindre barnekull, kommunikasjonane endrar seg med m.a. Jondalstunnelen, kommunar slår seg saman, og det vert bygd nye skular i nabobygdene. Dette gjer konkurransen om elevar meir utfordrande.

Mitt engasjement var difor korleis me i framtida skal behalda begge skulane som er så viktige for kommunen og samfunnet me lever i. Eg meinte dette var eit tema som burde vore diskutert i denne gruppa som består av dei det fyrst og fremst gjeld. Utfordringa for dei vidaregåande skulane i Kvam er å rekruttera minst 250–300 elevar frå andre kommunar. Dette hadde kanskje vore lettare om ein i fellesskap diskuterte korleis skulane og kommunen skulle gjera seg attraktive for elevar frå andre kommunar, kva liner manglar me, korleis legg me til rette for bortebuarar, korleis framsnakkar me kvarandre o.s.v.

Når eg har uttala meg på ein måte som gjer at Framnes opplever dette som eit åtak på skulen, er eg den fyrste til å beklaga dette, det var ikkje meininga! Framnes gjer eit svært godt arbeid og har ein fantastisk skule. Det er likevel slik at det må vera mogleg å ha to tankar i hovudet, nemleg også behalda den offentlege vidaregåande skulen i kommunen.


Mitt kommunale utgangspunkt er å behalda og skapa flest mogleg arbeidsplassar knytte til vidaregåande opplæring i Kvam. Dette er understreka både i kommunen sin kommuneplan og kommunedelplan for næring og kompetanse. Då treng me begge skulane.

Jan Tjosås,

leiar for næring i Kvam herad