Publisert 08. januar 2018 kl. 21.30.

Maktkampen om Hardangerbadet startar onsdag

Kven skal sitja i styret i Hardangerbadet KF? Kampen om styreverva startar i valnemnda onsdag. Fem styrelemer og fire varalemer skal veljast av heradsstyret i februar.

Dei faste styrelemene skal sitja i fire år, medan leiar, nestleiar og varalemer vert valde for to år.

Valet er resultatet av at Kvam heradsstyre på visse vilkår vedtok å delta i Hardangerbadet. Kvam herad skal eiga ein del av anlegget gjennom eit kommunalt føretak, og vedtektene vart vedtekne i desembermøtet.

Vedtektene seier mellom anna at innkallingar til styremøte skal sendast seinast 14 dagar før møte, også til ordføraren og rådmannen. Ordføraren og rådmannen har møte- og talerett, og styremøta er i utgangspunktet opne for ålmenta. Vanlege reglar for habilitet, offentleg innsyn og sakshandsaming gjeld for føretaket.

Styret skal mellom anna tilsetja dagleg leiar. Det må årleg utarbeida framlegg til budsjett og eventuell økonomiplan. Dokumenta skal leverast til Kvam herad innan fastsette fristar. Rekneskapen skal vera klar før 1. februar kvart år.