Publisert 02. desember 2017 kl. 00.01.

Sosiale nettverk og folkeskikken

Takk til deg, Jostein Ljones, for Fritt ord-innslaget om å IKKJE TOLA SÅ INDERLEG VEL! Det var på sin plass! Det høyrer verkeleg ikkje heime, verken i heim, skule, heradsstyre eller i det offentlege rom elles, å mobbe eller trakassere. Det veit dei fleste. Slik uting fortel mest om dei som driv på med slikt! Som storbrukar av Facebook/sosiale medium i Kvam er eg også ein av dei som er aktiv i den offentlege debatten, anten det er «Aktuelt i Kvam» eller «Kvardagsprat i Kvam», og har sjølv måtta tola at folk slengjer med leppa. Ja, eg har vel endåtil i oppheita debattar også vore ein av dei som «slengt», men har evna til å be om orsaking.

Når du, Jostein, skriv om at det generelt er for lite debatt om saker og tema i det offentlege rom, er du inne på «sakens kjerne».

Ikkje så frykteleg mange deltek på heradsstyremøta, derfor er det så godt å ha desse «romma» i dei sosiale media som når over 7000 menneske i dei ulike bygdelaga. Ta lokalavisa, der kan sjølvsagt ting takast opp, men det vert lite gjort. Det er helst dei vanlege debattantane som uttaler seg der. Dessutan er terskelen høg for å protestere i lokalavisa. Det er sjølvsagt både godt og gale, sidan grensa for «drittsnakk» er lågare i sosiale medium. Kvifor ikkje seie som Wiloch: « Ja, takk – begge delar»? Eg har fleire gonger stilt spørsmål til dei kvammapolitikarane som eg veit fylgjer oss på debattsidene: Kvifor er det så få politikarar som kjem innpå i Facebook-debattar? Tenk på alt de kunne informert om nettopp på Facebook i kvardagspraten/aktuelt-sida i Kvam. Kvifor nyttar de så lite desse organa?


Eg noterer meg at somme politikarar tek FB-sidene på alvor og vågar å nytte desse sidene, både til informasjon og svar på tiltale. Debattsider er trass alt mest saklege utgreiingar og svar, kjapt og direkte – der og då.

Lær av Erna og Jens og andre som nyttar sosiale medium. Medium som er komne for å bli og som når ABSOLUTT ALLE:

Alt frå tronge vegar, Hardangerbadet, legestoda, samfunnsutvikling, bygdesaker og andre høgaktuelle saker vert tekne opp på desse sidene, med andre ord det grasrota og dei folkevalde er opptekne av. Manar ein til debatt og saklegheit, må politikarane vere der folk er. FB-brukarane føler at me ikkje vert tekne seriøst nok om ein ikkje nyttar lokalavisa. Det held ikkje i 2017.

Nei, ta debattsidene på alvor, og ta også opp mobbing og trakassering, der og då – om dei skulle koma. Dei fleste innlegga er både saklege og seriøse nok.

Kjære Jostein og gode kvammapolitikarar: Gje oss påfyll og opplæring, informasjon og opplysning – og ikkje minst svar – på FB.

Me er meir enn klare!


Helsing FB-dronninga Gerd Ø. Vaagen